Plná moc na přepis vozidla – náležitosti, vzor, kde stáhnout

Plná moc na přepis vozidla je dokument, kterým zmocnitel (prodávající nebo kupující) zmocňuje zmocněnce (jinou osobu) k provedení přepisu vozidla v registru vozidel. Musí být úředně ověřená, aby byla platná.

Co nesmí chybět v plné moci? Kolik plná moc stojí? Kde získat vzor plné moci? Kde úředně ověřit podpis? To a mnohem více prozradí následující článek


Shrnutí článku v 5 bodech

1. Náležitosti plné moci:

 • Údaje o zmocniteli (jméno, rodné číslo, adresa)
 • Údaje o zmocněnci (jméno, rodné číslo, adresa)
 • Rozsah zmocnění (co má zmocněnec zařídit)
 • Doba platnosti plné moci
 • Podpis zmocnitele (ověřený úřadem)

2. Kde stáhnout plnou moc:

 • Ministerstvo dopravy
 • Autoklub ČR
 • Sdružení automobilového průmyslu

3. Ověření podpisu:

 • Notář
 • Obecní úřad
 • Matriční úřad
 • Pošta
 • Zastupitelský úřad

4. Poplatek za ověření: 30 Kč

5. Doba platnosti plné moci:

 • 3 měsíce od podpisu zmocnitele (pokud není uvedena jiná doba)
 • Plná moc musí být podána na úřadě do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy

Plná moc na přepis auta – proč je dobré ji mít a kdy není potřeba

Je hned několik důvodů, proč je dobré mít plnou moc. Jsou však i případy, kdy není ani potřeba.

Plná moc k přepisu vozidla není potřeba v těchto případech:

1. Přepis na úřadě registru vozidel:

 • Pokud se prodávající i kupující dostaví osobně na úřad registru vozidel a společně podají žádost o přepis, plná moc není nutná.

2. Podání elektronické žádosti:

 • Od roku 2021 je možné podat žádost o přepis vozidla elektronicky přes datovou schránku. V tomto případě není potřeba plná moc ani od prodávajícího, ani od kupujícího.

3. Společná držba:

 • Pokud se prodávající i kupující stanou společnými držiteli vozidla, plná moc není nutná.

4. Manželé/registrovaní partneři:

 • Pokud se prodávajícím a kupujícím stane manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka, plná moc není nutná.

5. Dědictví:

 • Pokud je vozidlo zděděno, plná moc není nutná.

6. Darování:

 • Pokud je vozidlo darováno, plná moc není nutná.

7. Leasing:

 • Pokud je vozidlo v leasingu, plná moc není nutná (přepis obvykle zařizuje leasingová společnost).

Důležité:

 • I když plná moc není nutná, je vhodné si s sebou na úřad registru vozidel vzít občanský průkaz a kupní smlouvu.
 • Pokud se jedná o firemní vozidlo, je nutné předložit i výpis z obchodního rejstříku.
 • Poplatek za přepis vozidla je 800 Kč.

Důvody, proč je dobré mít plnou moc:

 • Úspora času: Zmocněnec může zařídit přepis vozidla za zmocnitele, čímž zmocniteli ušetří čas.
 • Pohodlí: Zmocnitel se nemusí zabývat administrativou spojenou s převodem vozidla.
 • Možnost zařídit přepis na dálku: Zmocněnec může zařídit přepis vozidla i v případě, že se zmocnitel nachází v jiném městě nebo v zahraničí.
 • Vyhnutí se chybám: Zmocněnec, který má s převodem vozidel zkušenosti, může předejít chybám v administrativním procesu.

Plná moc na přepis auta je užitečný nástroj, který může zmocniteli usnadnit přepis vozidla. Je vhodná zejména v případě, že zmocnitel nemá čas nebo možnost přepis vozidla zařídit sám.

Plná moc na přepis auta PDF

Plná moc na přepis auta PDF je dokument, kterým zmocnitel (prodávající nebo kupující) zmocňuje zmocněnce (jinou osobu) k provedení přepisu vozidla v registru vozidel. Jak již zde bylo řečeno, plná moc musí být úředně ověřená, aby byla platná.

Návod, jak převést plnou moc do PDF:

 1. Vyplnit plnou moc ve formátu DOCX.
 2. Otevřít plnou moc v programu pro úpravu textu (např. Microsoft Word).
 3. Kliknout na tlačítko „Soubor“ a poté na „Uložit jako“.
 4. V rozevíracím seznamu „Typ souboru“ vybrat „PDF“.
 5. Zadat název souboru a kliknout na tlačítko „Uložit“.

Plná moc v pdf formátu je snadno sdílná a lze ji tisknout. V tomto formátu je kompatibilní s většinou počítačů a operačních systémů.

Plná moc k přepisu vozidla ke stažení zdarma

Jak již bylo řečeno, plná moc k přepisu vozidla je dokument, kterým zmocnitel (prodávající nebo kupující) zmocňuje zmocněnce (jinou osobu) k provedení přepisu vozidla v registru vozidel. Plná moc nemusí být vystavena na úředním formuláři, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedeny v zákoně o registru vozidel.

Tipy, kde stáhnout:

 • Ministerstvo dopravy: Na stránkách Ministerstva dopravy naleznete vzor plné moci k přepisu vozidla v pdf formátu.
 • Autoklub ČR: Autoklub ČR nabízí vzor plné moci k přepisu vozidla v doc formátu.
 • Sdružení automobilového průmyslu: Sdružení automobilového průmyslu nabízí vzor plné moci k přepisu vozidla v pdf formátu.

Samozřejmě existuje i spousta dalších zdrojů, kde se dá vzor plné moci stáhnout.

V dnešní době existuje množství online zdrojů, kde se dá vzor plné moci sehnat.

Plná moc k přepisu vozidla vzor

Někdy může být těžké najít na internetu přesně to, co člověk potřebuje. Níže je tedy pro inspiraci vzor plné moci k přepisu vozidla. V podstatě stačí pouze vyplnit, to znamená zadat své osobní údaje, nechat na úřadě ověřit podpisy, a přepis auta je prakticky dokončen.

Vzor plné moci:


Plná moc

V (místo), dne (datum)

Já,

(Jméno a příjmení)

(Rodné číslo)

(Adresa trvalého pobytu)

tímto zmocňuji:

(Jméno a příjmení)

(Rodné číslo)

(Adresa trvalého pobytu)

aby za mne provedl/a:

 • Přepis vozidla v registru vozidel
 • Podání všech potřebných dokladů
 • Uhrazení všech poplatků

Toto zmocnění uděluji na dobu:

(Doba platnosti)

Podpis zmocnitele:

(Vlastnoruční podpis)

Ověření podpisu:

(Označení osoby, která ověřila podpis)


Podpis zmocnitele na plné moci může ověřit notář, obecní úřad, matriční úřad, pošta nebo zastupitelský úřad.

Plná moc k přepisu vozidla ke stažení – na co si dát pozor

Jedná se o velmi důležitý dokument, kterým prodávající nebo kupující zmocňuje takzvaného zmocněnce (jinou osobu) k provedení přepisu vozidla v registru vozidel. Není přímo nutné, aby byla plná moc vystavena na úředním formuláři, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedeny v zákoně o registru vozidel.

Na co si dát pozor při výběru a stahování:

 • Zdroj: Plná moc by měla být stažena z důvěryhodného zdroje, jako je například Ministerstvo dopravy nebo Autoklub ČR.
 • Aktuálnost: Plná moc by měla být aktuální a v souladu s platnou legislativou.
 • Náležitosti: Plná moc musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedeny v zákoně o registru vozidel.
 • Formát: Plná moc by měla být stažena v pdf formátu, aby se zabránilo nechtěným změnám v textu, respektive jeho formátování.

Na internetových stránkách různých institucí může každý nalézt plnou moc k přepisu vozidla ke stažení zcela zdarma. Při výběru a stahování plné moci je důležité dbát na důvěryhodnost zdroje, aktuálnost a náležitosti dokumentu.

Plná moc k přepisu vozidla ověření

Plná moc k přepisu vozidla musí být úředně ověřená, aby byla platná. Zkrátka bez razítka nebude brát takový dokument nikdo v potaz. Ověření podpisu zmocnitele na plné moci může provést notář, obecní úřad, matriční úřad, pošta nebo zastupitelský úřad.

Průběh ověření:

 1. Zmocnitel se dostaví na vybraný úřad s plnou mocí a s platným dokladem totožnosti.
 2. Úředník ověří totožnost zmocnitele a porovná jeho podpis na plné moci s podpisem na dokladu totožnosti.
 3. Úředník opatří plnou moc ověřovací doložkou.

Kolik to stojí:

 • Poplatek za ověření podpisu na plné moci je 30 Kč.

Ověřená plná moc je platná po dobu 3 měsíců od ověření. Plnou moc je nutné podávat na úřadě registru vozidel do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Plná moc k přepisu vozidla třetí osobou

Plná moc k přepisu vozidla třetí osobou je plná moc, kterou zmocnitel (prodávající nebo kupující) zmocňuje třetí osobu k provedení přepisu vozidla v registru vozidel. Třetí osoba může být například autobazár, dopravní společnost nebo jiná osoba, která má s převodem vozidel zkušenosti.

Postup při udělení plné moci třetí osobě:

 1. Zmocnitel (prodávající nebo kupující) vyplní plnou moc.
 2. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
 3. Zmocnitel předá plnou moc třetí osobě.
 4. Třetí osoba zařídí přepis vozidla na úřadě registru vozidel.

Udělení plné moci třetí osobě může být vhodné v případě, že zmocnitel nemá čas nebo možnost přepis vozidla zařídit sám. Třetí osoba by měla mít s převodem vozidel zkušenosti, aby přepis proběhl bez komplikací.

Důležité je pečlivě si vybrat třetí osobu, které zmocnitel svěří plnou moc. Zmocnitel by se měl ujistit, že třetí osoba je důvěryhodná a že má s převodem vozidel dostatek zkušeností.

Přepis vozidla by měl být správně dokončen do 10 dní od koupi vozidla.

Jak dlouho platí plná moc k přepisu vozidla

Doba platnosti plné moci k přepisu vozidla je závislá na dvou faktorech:

1. Uvedení doby platnosti v plné moci:

 • Pokud je v plné moci uvedena doba platnosti, pak tato doba určuje, jak dlouho bude plná moc platná.
 • Plná moc s uvedenou dobou platnosti přestává platit uplynutím této doby.

2. Neuvedení doby platnosti v plné moci:

 • Pokud v plné moci není uvedena doba platnosti, pak plná moc platí po dobu 3 měsíců od podpisu zmocnitele.
 • Plná moc bez uvedené doby platnosti přestává platit uplynutím 3 měsíců od podpisu zmocnitele.

Důležité:

 • Plná moc musí být podána na úřadě registru vozidel do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Další informace o přepisu vozidla a plné moci lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva dopravy.