Živnostenský rejstřík – základní přehled a orientace

Živnostenský rejstřík je veřejný seznam podnikatelů, který slouží k evidenci a registraci živnostenských oprávnění. Výpis z živnostenského rejstříku poskytuje informace o registrovaných osobách, které vykonávají živnostenskou činnost. Tato evidenční databáze zahrnuje fyzické osoby podnikající na živnostenský list, ale také právnické osoby, které mají živnostenský list jako součást svého obchodního rejstříku. Co všechno lze z rejstříku zjistit? A proč by se lidé o nahlížení do živnostenského rejstříku měli zajímat?

V životě člověk může narazit na řadu situací, kdy se mu může hodit živnostenský rejstřík, výpis z živnostenského rejstříku nebo nahlížení do živnostenského registru.

Ať už je člověk podnikatel, zastupuje firmu, nebo je prostě fyzickou osobou, může se dostat do styku s podnikatelem či firmou a potřebou ověřit si, zda jedná s relevantní osobou či firmou. Rovněž z pohledu podnikatele mohou nastat situace, kdy je třeba předložit výpis z živnostenského rejstříku a prokázat se jím při jednání s úřady či obchodními partnery.

Pro ty, kteří se zajímají o nahlížení do živnostenského rejstříku, existuje možnost online přístupu k této databázi. Tímto způsobem mohou jednotlivci a podnikatelé získat relevantní informace o svých obchodních partnerech, konkurentech nebo potenciálních spolupracovnících.

Nahlížení do živnostenského rejstříku je tak užitečným nástrojem pro získání aktuálních dat o podnikatelském prostředí a obchodních vztazích.

Živnostenský rejstřík – právní rámec

V České republice se živnostenský rejstřík řídí především živnostenským zákonem. Aktuálně platným právním předpisem upravujícím živnostenskou činnost je „Živnostenský zákon“ č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje podmínky pro vykonávání živnostenské činnosti, povinnosti živnostníků a také způsob vedení živnostenského rejstříku.

Živnostenský rejstřík se řídí § 60 zákona číslo 455/1991 Sb., tzv. živnostenský zákon.

Živnostenský rejstřík samotný je elektronický a je spravován obchodním rejstříkem, který je součástí Ministerstva spravedlnosti České republiky. Informace v živnostenském rejstříku jsou veřejně dostupné a slouží k transparentnosti v oblasti živnostenské činnosti.

Živnostenský rejstřík – k čemu slouží?

Živnostenský rejstřík je veřejný seznam registrovaných živností a podnikatelů v dané zemi. Obsahuje informace o právních subjektech, které se zabývají živnostenskou činností, a poskytuje veřejné informace o jejich podnikání. Každá země může mít svůj vlastní systém živnostenského rejstříku, ačkoliv principy jsou obvykle podobné.

Základní informace, které je možné dohledat v živnostenském rejstříku, zahrnují:

 1. Obchodní jméno: Název, pod kterým je živnostník nebo firma registrována.
 2. Sídlo: Fyzická nebo právní adresa, kde má podnikatel své hlavní podnikatelské sídlo.
 3. Předmět podnikání: Popis toho, čím se daný podnik zabývá, tedy jakou činností se živnostník nebo firma zabývá.
 4. Právní forma: Forma, v níž je podnik registrován (např. živnost, společnost s ručením omezeným, a podobně).
 5. Datum založení: Datum, kdy byla živnost založena nebo firma zaregistrována.
 6. Informace o vlastnících: U některých právních forem je možné najít informace o vlastnících nebo společnících.
 7. Údaje o změnách: Informace o jakýchkoliv změnách v registračních údajích, jako jsou změny v obchodním jménu, sídle nebo předmětu podnikání.
 8. Právní dokumenty: Některé záznamy mohou obsahovat odkazy na důležité právní dokumenty, jako jsou zakladatelské listiny nebo stanovy.

Živnostenský rejstřík slouží k transparentnosti a umožňuje veřejnosti, potenciálním obchodním partnerům, klientům nebo konkurentům získat informace o podnikání daného subjektu.

Podnikatelé mají povinnost registrovat svou živnost a mít ji zapsanou v živnostenském rejstříku OSVČ a aktualizovat informace v rejstříku v případě jakýchkoliv změn. Stejně tak firmy musí mít své podnikání zapsané v živnostenském rejstříku firem.

Proč sledovat živnostenský rejstřík?

Sledování obchodního živnostenského rejstříku může být pro podnikatele, občany a další zainteresované strany užitečné z několika důvodů:

 1. Ověření existence firmy: Pro potenciální zákazníky, obchodní partnery nebo zaměstnance je důležité ověřit, zda daná firma nebo živnostník existuje a je registrován v živnostenském rejstříku osob. To může sloužit k zabránění podvodů a k zajištění serióznosti obchodních vztahů.
 2. Průhlednost informací: Živnostenský rejstřík osob poskytuje veřejně dostupné informace o firmách a živnostnících, včetně jejich obchodních jmen, sídla, předmětu podnikání a dalších důležitých údajů. To může být užitečné pro každého, kdo má zájem o podrobnosti o konkrétní firmě.
 3. Právní a obchodní informace: Výpis z živnostenského rejstříku obsahuje informace o právním stavu podnikatele, jako jsou právní formy, základní kapitál, a další právní dokumenty. To může být užitečné pro právníky, obchodní poradce a další, kteří potřebují získat přehled o právním postavení podniku.
 4. Monitorování změn: Pravidelné sledování živnostenského rejstříku osob umožňuje zjistit případné změny v registračních údajích, jako jsou změny v obchodním jméně, sídle, předmětu podnikání nebo vlastnictví. To může být užitečné pro všechny zainteresované strany sledující vývoj daného podniku.
 5. Dodržování předpisů: Pro podnikatele je důležité být v souladu s předpisy a podnikatelskými povinnostmi. Sledování živnostenského rejstříku OSVČ může pomoci zajistit, že podnikatelé jsou registrováni správně a dodržují všechny potřebné povinnosti.

Jak nahlížet do do živnostenského rejstříku?

Pro nahlížení do živnostenského rejstříku v České republice lze snadno využít online Portál živnostenského podnikání. Stejně tak firmy a podnikatelé mohou snadno přes webový portál spravovat a aktualizovat informace obchodního živnostenského rejstříku.

Nahlížet do živnostenského rejstříku lze snadno online přes web Portálu živnostenského podnikání.

Jak nahlížet do živnostenského rejstříku – návod:

 1. Přístup online přes webové stránky:
  • Skrze internetový prohlížeč je možné jít na oficiální webové stránky Portálu živnostenského podnikání. Další možností je jít přímo na web portálu.
 2. Vyhledávání v Živnostenském rejstříku:
  • V sekci živnostenského rejstříku je obvykle možné vyhledávat podle různých kritérií, jako jsou jméno živnostníka, obchodní název firmy nebo IČO (identifikační číslo osoby).
 3. Získání informací:
  • Po zadání požadovaných údajů lze získat informace o dané živnosti, včetně obchodního jména, sídla, předmětu podnikání a dalších relevantních informací.
 4. Prohlížení detailů a záznamů:
  • Na stránkách živnostenského rejstříku lze prohlížet detailní záznamy o konkrétní živnosti nebo firmě, včetně historie změn a dalších důležitých údajů.
 5. Případné platby nebo poplatky:
  • Některé informace mohou být zdarma k dispozici, ale pro získání specifických detailů nebo oficiálních výpisů může být nutné zaplatit poplatek.

Informace živnostenského rejstříku firem a živnostníků lze získat rovněž zprostředkovaně skrze jiné webové portály, které nejsou zřizovány státní správou. Zde je třeba dávat si pozor na aktuálnost informací a ohlídat případné zpoplatnění informací, které je možné získat z oficiálního rejstříku zdarma.

Jak získat výpis z živnostenského rejstříku?

Existuje několik možností, jak získat výpis:

 • Navštívit živnostenský úřad přímo, kde úředníci poskytnou oficiální výpis z živnostenského rejstříku.
 • Využít CzechPOINT – kontaktní místa na pobočkách České pošty. Žádost o výpis je možné podat jak písemně, tak elektronicky. Správní poplatek za první stranu výpisu činí 100 korun, za každou další 50 korun.
 • Využít datovou schránku – vlastníci datové schránky mohou získat výpis zdarma přes Portál občana. Výpis obdrží během několika minut od podání žádosti.
O výpis z živnostenského rejstříku lze snadno požádat online.

Živnostenský a obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík je veřejným záznamem každého uděleného živnostenského oprávnění spolu s informacemi o fyzických a právnických osobách, které jsou jeho držiteli. Pro získání výpisu z živnostenského rejstříku, pochopení rozdílu mezi živnostenským a obchodním rejstříkem a možnost nahlížení do živnostenského rejstříku existuje několik klíčových aspektů.

Živnostenský rejstřík funguje jako informační systém veřejné správy, spravovaný odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsahuje relevantní informace spojené s provozováním různých živností, včetně těch vázaných, volných, řemeslných a koncesovaných, regulovaných zákonem o živnostenském podnikání.

Veřejná část živnostenského rejstříku je dostupná online na webové stránce rzp.cz. Nahlížení do rejstříku je možné pomocí identifikačního čísla osoby (IČO), názvu subjektu nebo adresy. Pro získání výpisu z živnostenského rejstříku lze navštívit jakýkoliv živnostenský úřad nebo Czech POINT.

Rozdíl mezi živnostenským a obchodním rejstříkem spočívá v tom, že živnostenský rejstřík obsahuje všechny subjekty s živnostenským oprávněním, zatímco do obchodního rejstříku se zapisují pouze obchodní společnosti, družstva a další právnické osoby. Správci rejstříků jsou odlišní, přičemž živnostenský rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a obchodní rejstřík Ministerstvo spravedlnosti.

OSVČ jsou zapsaní v živnostenském rejstříku a mají povinnost vést jednodušší daňovou evidenci. Zápis do obchodního rejstříku je povinný pouze v určitých případech, například při dosažení výše příjmů nad 120 milionů Kč nebo provozování živnosti průmyslovým způsobem.

Přehled v rejstřících může pomoci v orientaci v podnikatelském prostředí

Živnostenský rejstřík hraje klíčovou roli jako veřejný seznam registrovaných podnikatelů, poskytující důležité informace o jejich podnikání. V dnešní době je snadné získat výpis z živnostenského rejstříku, ať už prostřednictvím živnostenského úřadu, CzechPOINTu, či online přes datovou schránku.

Pro podnikatele i veřejnost je sledování živnostenského rejstříku užitečné pro ověření existujících firem, získání obchodních informací a monitorování změn v podnikatelském prostředí. Nahlížení do rejstříku je tak klíčovým nástrojem pro transparentnost a správu obchodních vztahů.

Pro podnikatele a veřejnost je klíčové mít povědomí o funkcích živnostenského rejstříku, postupech pro získání výpisu a rozdílech mezi živnostenským a obchodním rejstříkem. Tyto informace jsou nezbytné pro správné podnikatelské rozhodnutí a orientaci v právním prostředí.