Přerušení živnosti – formality a náležitosti

Založení živnosti v České republice je poměrně snadné, zvláště pokud se jedná o volnou živnost. Podnikání dává člověku svobodu a flexibilitu, kterou v zaměstnání nenajde. Sám si určuje pracovní dobu, místo a tempo. Provozování živnosti však není lehké a vyžaduje mnoho práce, úsilí a zodpovědnosti. Kdy se hodí přerušení živnosti? Jak a kde najít formulář k přerušení živnosti? A lze přerušit živnost online?

Rozhodnutí o ukončení podnikání nebývá nikdy jednoduché. V určitých situacích může být vhodným řešením přerušení živnosti. Je ovšem nutné zvážit všechny aspekty a důsledky takového kroku.

Přerušení živnosti – co to znamená?

Přerušení živnosti je administrativní krok, kterým dočasně pozastavuje člověk své podnikání. Po dobu přerušení nemusí platit zálohy na sociální pojištění, ale zároveň nemůže dále podnikat a živit se z něj.

Dobu přerušení živnosti si určuje živnostník sám, ale je nutné ji předem specifikovat. Živnost nelze přerušit zpětně ani na dobu neurčitou.

Kdy se hodí přerušení živnosti?

 • Dočasná pauza v podnikání: Z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, studijního pobytu, sezónního charakteru činnosti apod.
 • Změna v podnikání: Například přechod na jinou formu podnikání, změna sídla nebo reorganizace firmy.
 • Finanční potíže: Pokud podnikatel dočasně nemá dostatek zakázek a nemůže hradit zálohy na sociální pojištění.

Jak přerušit živnost?

 1. Vyplnit žádost o přerušení živnosti.
 2. Podat oznámení o přerušení živnosti na živnostenském úřadě.
 3. Uhradit správní poplatek.

Přerušení živnosti v roce 2024 se řídí stejnými pravidly jako v roce 2023.

V roce 2024 se pravidla pro přerušení živnosti nijak nemění.

Oznámení o přerušení živnosti

Způsoby podání:

 • Osobně: Na živnostenském úřadě dle trvalého bydliště.
 • Poštou: Doporučeně s dodejkou na adresu živnostenského úřadu.
 • Online: Proklikem z Rejstříku živnostenského podnikání (vyžaduje datovou schránku nebo e-podpis).

Žádost o přerušení živnosti

Pro podání žádosti o přerušení živnosti v České republice je potřeba vyplnit a podat Změnový list na živnostenském úřadě.

Po podání Oznámení o přerušení živnosti je potřeba informovat i zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.

Přerušení živnosti – formulář

Formulář ohledně přerušení živnosti je dostupný online na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zde jsou informace, které je nutné ve formuláři týkající se přerušení živnosti vyplnit.

Data potřebná k oznámení o přerušení živnosti
Základní údajeJméno, adresa, IČO, datum narození.
Předměty podnikáníTy, u kterých chce člověk živnost přerušit.
Datum přerušeníDatum, od kdy chce podnikatel živnost přerušit.
Důvod přerušeníNení povinné, ale doporučené.
PřílohyNení povinné.
Podklady pro oznámení přerušení živnosti.

Poplatky za podání změnového listu žádné nejsou. Neplatí se ani v případě, že změnový list podává člověk prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT). Za ověření shody s originálem u CzechPOINTu se hradí poplatek 50 Kč.

Doba vyřízení se obvykle pohybuje do 5 pracovních dnů.

Přerušení živnosti (online) je dobrovolné a po dobu přerušení živnosti se neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Po uplynutí 3 let od přerušení živnosti je nutné živnost ukončit nebo obnovit.

Tip: Je vhodné si vytvořit kopii Změnového listu pro evidenci.

Přerušení živnosti elektronicky

Elektronické přerušení živnosti v České republice je jednoduchý a pohodlný způsob, jak pozastavit živnostenskou činnost.

Možnosti elektronického přerušení živnosti:

 • Proklikem z Rejstříku živnostenského podnikání: Vyžaduje datovou schránku nebo e-podpis. Jedná se o pohodlný a rychlý způsob podání.
 • Datovou schránkou: Lze poslat vyplněný Změnový list ve formátu PDF do datové schránky živnostenského úřadu.
 • E-mailem s elektronickým podpisem: Zaslání vyplněného Změnového listu ve formátu PDF e-mailem s elektronickým podpisem na adresu živnostenského úřadu.

Výhodou přerušení živnosti online je možnost vše vyřídit z prostředí domova.

Pro elektronické podání bude každý potřebovat kvalifikovaný elektronický podpis nebo datovou schránku. A Změnový list musí být ve formátu PDF.

Přerušení živnosti a DPH

Jak je to v případě přerušení živnosti s DPH? Přerušení živnosti má vliv na povinnosti ohledně daňových přiznání a daně z přidané hodnoty (DPH). Po přerušení živnosti zůstává jedinec plátcem DPH (pokud jím byl i před přerušením) a během přerušení živnosti je nutné podávat nulová přiznání k DPH. V případě, že má osoba majetek, u kterého dříve uplatnila nárok na odpočet DPH, bude muset DPH vrátit.

O přerušení živnosti je nutné informovat správce daně, který přidělil konkrétní DIČ.

Pokud chce člověk po přerušení živnosti přestat být plátcem DPH, je nutné podat žádost o zrušení registrace.

Přerušení živnosti a daňové přiznání

Přerušení živnosti má vliv na vaše povinnosti ohledně daně z příjmů fyzických osob:

Daňové přiznání a rok, kdy došlo k přerušení živnosti:

 • Daňové přiznání se podává standardně do konce března následujícího roku.
 • Do daňového přiznání se zahrnují příjmy a výdaje za období, kdy byla živnost provozována.
 • Silniční daň se platí pouze za období, byl měl člověk osvědčení o registraci vozidla k podnikatelským účelům.
 • Po dobu přerušení živnosti se neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Pro další informace ohledně přerušení živnosti a daňových přiznání se lze obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu a web Finanční správy.

Prodloužení přerušení živnosti

Postup pro prodloužení přerušení živnosti:

 1. Vyplnit Změnový list

V Ohlášení změn je nutné zaškrtnout políčko 5. Provozování živnosti přerušeno a vyplnit: Datum zahájení přerušení (datum, od kdy bude provozování živnosti znovu přerušeno) a Datum ukončení přerušení (datum, do kdy bude provozování živnosti znovu přerušeno).

 1. Podepsat formulář
 1. Doručit formulář na živnostenský úřad

O prodloužení přerušení živnosti je nutné informovat živnostenský úřad nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby přerušení. Poplatek za prodloužení přerušení živnosti se neplatí.

Shrnutí:

 • Oznámení o přerušení živnosti se podává nejméně 15 dní předem.
 • Živnost se přerušuje dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu.
 • Minimální doba přerušení živnosti je 1 měsíc.
 • Maximální doba přerušení živnosti 2024 není stanovena.

Obnovení živnosti

Živnost je možné kdykoliv obnovit. Oznámení o obnovení živnosti se podává na živnostenském úřadě a neplatí se ani správní poplatek za obnovení živnosti.

Živnostenský list – výpis

Živnostenský list je dokument, který osvědčuje živnostenské oprávnění. Přerušení živnosti je dočasné zastavení živnostenské činnosti.

Přerušení živnosti nemá vliv na platnost živnostenského listu. Živnostenský list zůstává v platnosti i po dobu přerušení živnosti.

Živnostenský list – výpis:

Výpis aktuálních údajů o živnostníkovi z živnostenského rejstříku.

Typy výpisů

 1. Výpis základní: Informace o živnostníkovi a předmětech podnikání.
 2. Výpis úplný: Informace o živnostníkovi, předmětech podnikání, provozovnách, sankcích atd.

Kdy je potřeba živnostenský list?

 • zahájení živnosti
 • prokázání živnostenského oprávnění (např. při uzavírání smluv)
 • změna údajů v živnostenském oprávnění
 • ukončení živnosti

Odpisy – kalkulačka

Existuje mnoho online kalkulaček, které pomohou s výpočtem odpisů.

 1. Kalkulačka odpisů dlouhodobého hmotného majetku.
 2. Kalkulačka odpisů hmotného majetku.

Při výpočtu odpisů je nutné zadat následující informace:

 • pořizovací cena majetku
 • doba použitelnosti majetku
 • způsob odpisování (rovnoměrné, zrychlené)

Kalkulačka odpisů pak vypočítá výši ročního odpisu a/nebo zůstatkovou cenu majetku v jednotlivých letech.

Evidence docházky

Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci docházky svých zaměstnanců. Pokud dojde k přerušení živnosti, zaměstnavatel nemá důvod dále vést tuto evidenci. V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru v důsledku přerušení živnosti, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci evidenční list.

Dohoda o skončení pracovního poměru – vzor

Písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o ukončení pracovního poměru. 

Vzor dohody o skončení pracovního poměru obsahuje:

 • datum ukončení pracovního poměru
 • vypořádání závazků
 • odstupné (pokud náleží)

Pokud je důvodem ukončení pracovního poměru přerušení živnosti, může zaměstnanec požadovat odstupné.

Do kdy se musím přihlásit na úřad práce?

Přihlášení na úřad práce je dobrovolné. Lhůta, do kdy se musím přihlásit na úřad práce, jsou 3 pracovní dny od přerušení nebo ukončení živnosti. Přerušení živnosti neovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti.