Pozastavení živnosti – postup, formulář, podmínky

Pozastavení živnosti je proces, který umožňuje podnikatelům dočasně přerušit svou podnikatelskou činnost z různých důvodů, jako jsou osobní změny, ekonomické podmínky, nebo potřeba přehodnocení podnikatelské strategie. Aby bylo pozastavení živnosti úspěšné a v souladu s právními předpisy, je zapotřebí dodržet stanovené procedury a splnit potřebné podmínky. Tento proces je charakterizován jako dobrovolný, a umožňuje tak podnikatelům zachovat si možnost návratu k podnikání v budoucnu.

V důsledku rozhodnutí o pozastavení živnosti musí podnikatelé zvážit všechny související aspekty, včetně dopadů na účetnictví, zaměstnance a vztahy s obchodními partnery. Je nutné zohlednit i změny v právních a finančních závazcích, které pozastavení živnosti přináší. Podnikatelé by se měli také připravit na správné zpracování potřebných dokumentů a informací, které jsou vyžadovány pro úspěšné provedení tohoto kroku.

V jistém smyslu se jedná o podobný krok, jako je výpověď z pracovního poměru, avšak s následnými kroky, které člověk musí učinit jako jsou daně, jednání s úřady a jiné.

Pozastavení živnosti je alternativou k zrušení živnosti, která se může hodit v mnoha situacích.

Co potřebuji k pozastavení živnosti

Když se podnikatel rozhodne pro pozastavení své živnosti, je důležité vědět, co vše je k tomuto kroku potřeba. Co potřebuji k pozastavení živnosti je otázka, která si vyžaduje důkladnou přípravu a shromáždění potřebných dokumentů a informací. Nezbytným krokem je získání a vyplnění příslušného formuláře pro pozastavení živnosti, který bude obsahovat všechny potřebné údaje a bude podán na příslušný úřad.

K pozastavení živnosti podnikatel potřebuje:

 • Plnou moc nebo osobní účast: Ohlášení přerušení živnosti lze podat osobně na živnostenském úřadě, nebo poštou nebo datovou schránkou. Pokud ohlášení podává jiná osoba než podnikatel, je nutná plná moc.
 • Formulář Změnový list: Tento formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na živnostenském úřadě.
 • Údaje o živnosti: V formuláři je třeba vyplnit údaje o podnikateli, o živnosti a o období, po které se živnost přerušuje.

Přerušení živnosti lze provést i prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). JRF je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Postup pozastavení živnosti:

 • Zjistit důvod a podmínky pro pozastavení: Před pozastavením živnosti je nutné zjistit, zda jsou splněny všechny podmínky pro její pozastavení. Mezi tyto podmínky patří například:
  • Živnostník musí mít platné živnostenské oprávnění.
  • Živnostník nesmí být v pracovní neschopnosti.
  • Živnostník nesmí být v insolvenčním řízení.
 • Vyplnit formulář: K pozastavení živnosti je třeba vyplnit formulář „Změnový list“. Formulář je k dispozici na živnostenském úřadu nebo online.
 • Specifikovat předměty podnikání: V případě, že podnikatel má více živností, je nutné na formuláři specifikovat, na které konkrétní živnosti se pozastavení vztahuje.
 • Uvést datum obnovení: Je nutné uvést orientační datum, kdy podnikatel plánuje obnovit svou činnost. Toto datum může být i vzdálené, ale musí být specifikováno.
 • Odeslat formulář: Vyplněný formulář je třeba odeslat na příslušný živnostenský úřad.
 • Čekat na potvrzení: Po podání formuláře je nutné počkat na zpracování žádosti úřadem a na obdržení oficiálního potvrzení o pozastavení živnosti.

Žádost o pozastavení živnosti

Pro oficiální přerušení živnosti je nezbytné podat žádost o pozastavení živnosti prostřednictvím Změnového listu. Tento dokument slouží jako formální projev vůle podnikatele dočasně přerušit svou činnost a musí obsahovat veškeré potřebné informace.

Žádost o pozastavení živnosti lze podat:

 • osobně na živnostenském úřadě
 • poštou
 • datovou schránkou

Při osobním podání žádosti na živnostenském úřadě:

 • podnikatel předloží vyplněný formulář Změnový list
 • podepíše žádost
 • úředník živnostenského úřadu obdrží žádost a vydá podnikateli potvrzení o přijetí žádosti

Při podání žádosti poštou:

 • podnikatel vyplní formulář Změnový list
 • podepíše žádost
 • žádost zašle poštou na živnostenský úřad
 • živnostenský úřad obdrží žádost a vydá podnikateli potvrzení o přijetí žádosti

Při podání žádosti datovou schránkou:

 • podnikatel vyplní formulář Změnový list
 • podepíše žádost elektronickým podpisem
 • žádost zašle datovou schránkou na živnostenský úřad
 • živnostenský úřad obdrží žádost a vydá podnikateli potvrzení o přijetí žádosti

Formulář Změnový list je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na živnostenském úřadě. Ve formuláři je třeba vyplnit údaje o podnikateli, o živnosti a o období, po které se živnost přerušuje.

Přerušení živnosti je účinné dnem, kdy je oznámení doručeno živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Pozastavení živnosti – formulář

Pozastavení živnosti začíná vyplněním speciálního formuláře, který je základním kamenem celého procesu. Formulář pro pozastavení živnosti – Změnový list slouží jako oficiální dokumentace úmyslu podnikatele dočasně přestat vykonávat podnikatelskou činnost. Tento dokument je k dispozici na živnostenských úřadech, stejně jako na webových portálech, odkud si ho podnikatelé mohou stáhnout a vyplnit.

Formulář pro pozastavení živnosti musí obsahovat úplné informace o podnikateli, včetně jména, příjmení, názvu firmy, identifikačního čísla a specifikace, které podnikatelské aktivity se pozastavení týká.

Pokud má podnikatel více živností, musí specifikovat, na kterou z nich se pozastavení vztahuje. To lze provést vyplněním kolonky „Předměty podnikání, kterých se změna týká“ v formuláři Změnový list.

Formulář Změnový list je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na živnostenském úřadě. Může být podán osobně na živnostenském úřadě, poštou nebo datovou schránkou.

Pozastavení živnosti online

V dnešní době je možné využít moderní technologie a provést pozastavení živnosti online, což podnikatelům usnadňuje celý proces. Tato služba umožňuje odeslat všechny potřebné formuláře a dokumenty elektronicky, čímž se eliminuje potřeba osobní návštěvy úřadu.

Podnikatelé s datovou schránkou nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem mohou pozastavit živnost online prostřednictvím aplikace na stránkách rejstříku živnostenského podnikání.

Postup pozastavení živnosti online je následující:

 • Podnikatel se přihlásí do aplikace pomocí datové schránky nebo kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • V aplikaci vybere formulář „Změnový list“.
 • Ve formuláři vyplní údaje o podnikateli, o živnosti, která se pozastavuje, a o období pozastavení.
 • Formulář podepíše elektronickým podpisem.
 • Formulář odešle.

Pozastavení živnosti je účinné dnem, kdy je oznámení doručeno živnostenskému úřadu.

Obnovení pozastavené živnosti

Když nastane čas a podnikatel se rozhodne znovu aktivovat svou podnikatelskou činnost, musí podniknout kroky pro obnovení pozastavené živnosti.

Pro obnovení pozastavené živnosti je třeba podat živnostenskému úřadu oznámení o obnovení. Oznámení lze podat osobně na živnostenském úřadě, poštou nebo datovou schránkou.

Oznámení o obnovení musí obsahovat následující informace:

 • jméno, příjmení a adresa podnikatele
 • číslo živnostenského oprávnění
 • období, na které se obnovení vztahuje
 • pokud podnikatel obnovuje živnost, která byla pozastavena na dobu neurčitou, může stanovit v oznámení o obnovení datum, od kterého se živnost obnovuje

Po obnovení živnosti je podnikatel povinen začít znovu plnit všechny povinnosti, které mu vyplývají ze zákona, včetně vedení účetnictví, podávání daňových přiznání a placení záloh na pojistné.

Prodloužení pozastavení živnosti

V případě, že podnikatelé potřebují prodloužit dobu pozastavení živnosti, musí podat žádost o prodloužení pozastavení živnosti. Proces prodloužení probíhá podobně jako původní pozastavení, avšak je nutné uvést nový termín, do kterého má být živnost pozastavena.

Pozastavení živnosti lze prodloužit kdykoliv před uplynutím původně stanoveného období přerušení. K tomu je nutné podat živnostenskému úřadu žádost o prodloužení pozastavení živnosti.

Žádost lze podat:

 • osobně na živnostenském úřadě
 • poštou
 • datovou schránkou

Žádost musí obsahovat následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresu podnikatele
 • číslo živnostenského oprávnění
 • uvedené období přerušení živnosti
 • nové období přerušení živnosti

Prodloužení pozastavení živnosti je třeba vyřídit před uplynutím původně stanoveného termínu, aby nedošlo k automatickému obnovení živnosti. Podnikatelé by měli zajistit, že všechny informace jsou přesné a že žádost je podána včas, aby bylo možné bez problémů pokračovat v dočasném přerušení podnikání.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Pozastavení živnosti ovlivňuje účetnictví podnikatele, neboť je během doby pozastavení potřeba upravit účetní záznamy tak, aby odpovídaly skutečnosti, že podnikatelská činnost není vykonávána. Vztah mezi pozastavením živnosti a účetnictvím je proto velmi důležitý a vyžaduje důkladnou pozornost k účetním standardům a daňovým předpisům.

Pozastavení živnosti nezbavuje podnikatele povinnosti vystavit faktury za již poskytnuté služby nebo zboží. Fakturační programy jsou užitečné i pro podnikatele s pozastavenou živností, protože usnadňují vystavování a archivaci faktur.

Během období pozastavení živnosti:

 • podnikatel není povinen vést účetnictví
 • podnikatel není povinen podávat daňové přiznání
 • podnikatel není povinen platit zálohy na pojistné

Pozastavení nebo ukončení živnosti

Při zvažování změn v podnikání se mnoho podnikatelů musí rozhodnout, zda zvolí pozastavení nebo ukončení živnosti. Rozhodnutí mezi pozastavením nebo ukončením živnosti je zásadní a závisí na dlouhodobých plánech a cílech podnikatele.

Pozastavení poskytuje flexibilitu pro budoucí obnovení činnosti, zatímco ukončení živnosti je nevratným krokem, který znamená kompletní ukončení podnikatelských aktivit a závazků.

Pozastavení živnosti:

 • Dočasné přerušení podnikatelské činnosti.
 • Bez povinnosti vést účetnictví, podávat daňové přiznání ani platit zálohy na pojistné.
 • Vhodné v případě, že podnikatel chce na určitou dobu přerušit svou podnikatelskou činnost, ale nechce ji úplně ukončit.

Ukončení živnosti:

 • Definitivní ukončení podnikatelské činnosti.
 • Povinnost plnit všechny povinnosti, jako kdyby podnikatel svou podnikatelskou činnost stále vykonával.
 • Vhodné v případě, že podnikatel chce svou podnikatelskou činnost úplně ukončit.

Při pozastavení živnosti mají podnikatelé možnost později se vrátit k podnikání bez nutnosti znovu procházet procesem získávání nového živnostenského listu. V případě ukončení živnosti je třeba se vyrovnat se všemi závazky a uzavřít všechny podnikatelské aktivity. Podnikatelé by měli zvážit všechny aspekty své situace a učinit informované rozhodnutí, které nejlépe odpovídá jejich potřebám a cílům.