Generální plná moc – vzor ke stažení zdarma, co vědět

V dnešním komplexním světě, kde každodenní život vyžaduje řešení mnoha různých záležitostí, se může stát, že lidé nebudou mít vždy možnost či čas věnovat se všem důležitým úkonům osobně. Právě v takových situacích přichází na řadu generální plné moci, která umožňuje delegovat právní a administrativní úkony na jinou osobu.

Generální plná moc je široce využívaným nástrojem jak v obchodní sféře, tak i v osobním životě, kde může výrazně usnadnit a zjednodušit každodenní činnosti. Co je to generální plná moc a jak vyplnit vzor generální plné moci?

Shrnutí článku

Generální plná moc zmocňuje jednu osobu k tomu, aby jednala jménem jiné osoby ve všech právních záležitostech.

Generální plná moc zmocňuje jednu osobu k zastupování jiné osoby ve všech právních jednáních.

Při udělení generální plné moci je nutné splňovat určité podmínky stanovené občanským zákoníkem.

Generální plná moc musí být udělena v písemné formě a byla jasně specifikována.

Vzor generální plné moci ke stažení je možné stáhnout a upravit.

Generální plná moc může zaniknout několika způsoby a její zánik musí být vždy zdokumentován.

Generální plná moc – co vědět

Generální plná moc je právní institut, který zmocňuje jednu osobu k tomu, aby jednala jménem jiné osoby ve všech právních záležitostech, které nejsou výslovně vyloučeny.

Při udílení generální plné moci se rozdělují dvě strany:

 • zmocnitel – osoba, která uděluje plnou moc
 • zmocněnec – osoba, která „získává“ plnou moc a zastupuje zmocnitele

Tento typ plné moci dává zmocněnci široké oprávnění jednat za zmocnitele v různých situacích a je tedy velice univerzálním nástrojem pro zastupování.

Generální plná moc se v České republice řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), konkrétně ustanoveními týkajícími se plných mocí a zastoupení. Občanský zákoník vymezuje obecná pravidla pro vznik, obsah a zánik plné moci, včetně požadavků na její formu a rozsah.

Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“

– § 1 zákona č. 89/2012 Sb.

Udělení generální plné moci má svoje pravidla pro udělení a je třeba brát v potaz právní důsledky.

Generální plná moc vzor ke stažení zdarma

Napsat generální plnou moc nemusí být složité, pokud je důležité předem definovat rozsah její moci. Příkladem poslouží vzor generální plné moci.

Vzor generální plné moci ke stažení (Word)

Vzor generální plné moci ke stažení v PDF:

Vzor generální plné moci ke stažení je možné stáhnout a upravit.

Kdy využít generální plnou moc?

Generální plná moc zmocňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele ve všech právních jednáních, která nejsou výslovně vyloučena. Zmocnitel tak může zastupovat zmocněnce v široké škále situací, například:

 • Finanční a bankovní situace: Zmocnitel může spravovat bankovní účty, provádět platby, vyřizovat půjčky, investovat a konat další finanční transakce.
 • Nemovitosti a bydlení: Zmocnitel vyřídí prodej, nákup, pronájem nemovitostí, podepisování nájemních smluv, vyřizování hypoték a řešení právních záležitostí týkajících se nemovitostí.
 • Pracovněprávní záležitosti: Zmocnitelovi je udělena plná moc k uzavírání a ukončování pracovních smluv, jednání s úřady práce, zastupování před zaměstnavateli a další pracovněprávní úkony.
 • Obchodní záležitosti: Uzavírání obchodních smluv, vyřizování obchodních jednání, zastupování při obchodních sporech a správě podnikání. I pro pozastavení živnosti je možné udělit plnou moc.
 • Právní jednání: Podávání žalob, uzavírání smírů, zastupování před soudy a jinými úřady, vyřizování notářských záležitostí.
 • Správa majetku: Zmocnitel může řídit a spravovat movitý i nemovitý majetek, rozhodovat o investicích a dalších záležitostech týkajících se majetku zmocnitele.
 • Osobní záležitosti: V neposlední řadě zmocnitel získává plnou moc k vyřizování osobních dokumentů, jako jsou občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy a další záležitosti týkající se osobní identity.

Generální plná moc a jiné druhé plné moci mohou být uděleny i pro jiné situace, které nejsou tak časté. Modelovou situací může být udělení plné moci k přepisu auta.

Podmínky pro udělení generální plné moci

Udělení generální plné moci musí splňovat určité podmínky stanovené občanským zákoníkem. Klíčové podmínky jsou následující:

1) Písemná forma

Generální plná moc musí být udělena v písemné formě. Toto je základní požadavek pro platnost generální plné moci, aby bylo jasně a jednoznačně doložitelné, jaké oprávnění bylo zmocněnci uděleno.

2) Specifikace zmocnitele a zmocněnce

Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci obou stran, tedy zmocnitele (osoby, která uděluje plnou moc) a zmocněnce (osoby, která je plnou mocí zmocněna). To zahrnuje jména, příjmení, adresy a případně i rodná čísla nebo jiné identifikační údaje.

3) Rozsah oprávnění

I když je generální plná moc široká a umožňuje zmocněnci jednat ve všech právních záležitostech, které nejsou výslovně vyloučeny, je vhodné v dokumentu specifikovat rozsah těchto oprávnění, aby byla jasná očekávání a povinnosti zmocněnce.

4) Podpis zmocnitele

Plná moc musí být podepsána zmocnitelem. V některých případech může být vyžadováno úřední ověření podpisu, například notářem nebo jiným ověřovacím orgánem, aby se předešlo sporům ohledně pravosti podpisu.

5) Datum udělení

Dokument by měl obsahovat datum, kdy byla plná moc udělena. Toto je důležité pro určení platnosti a případně i doby trvání plné moci.

Dodržení těchto podmínek je nezbytné pro platné udělení generální plné moci. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, může to vést k neplatnosti plné moci nebo ke zpochybnění pravomocí zmocněnce.

V neposlední řadě je nutné myslet i na věk. Pro udělení generální plné moci musí být zmocnitel plnoletý, což znamená, že musí dosáhnout věku 18 let. Toto je základní požadavek, protože udělení plné moci je právní úkon, který vyžaduje plnou svéprávnost.

Plnou svéprávností se rozumí schopnost osoby vlastním právním jednáním nabývat práv a povinností, a to v plném rozsahu. Výjimky mohou nastat v případě, kdy osoba mladší 18 let byla prohlášena za plně svéprávnou soudem (například v případě uzavření manželství).

Zmocněnec, který je zmocněn generální plnou mocí, by měl být také plně svéprávný, což znamená, že by měl být rovněž starší 18 let a mít plnou schopnost právního jednání.

Pro udělení generální plné moci je nutné splnit specifické podmínky.

Druhy plné moci

Plné moci lze rozdělit do několika typů podle rozsahu oprávnění, které zmocněnci udělují, a podle specifických účelů. Před udělením generální plné moci je lepší vzít v potaz hlavní druhy plné moci jsou:

1) Generální plná moc

Uděluje zmocněnci široké oprávnění jednat jménem zmocnitele ve všech právních záležitostech, které nejsou výslovně vyloučeny. Používá se, když zmocnitel potřebuje, aby zmocněnec jednal za něj v několika různých situacích (např. kvůli dlouhodobé nepřítomnosti nebo zdravotním problémům). Generální plnou moc mohou udělit nemocní (např. lidé s depresí).

2) Speciální (účelová) plná moc

Uděluje zmocněnci oprávnění jednat jménem zmocnitele pouze v konkrétní záležitosti nebo skupině záležitostí. Používá se pro konkrétní právní úkony, jako je prodej nemovitosti, uzavření smlouvy, zastupování u soudu apod.

3) Prokura

Speciální druh plné moci používaný v obchodním právu. Uděluje se podnikatelem fyzické nebo právnické osobě, která je oprávněna činit všechny právní úkony, ke kterým dochází při provozu podniku.

4) Notářská plná moc

Uděluje se za přítomnosti notáře a notář ji úředně ověřuje. Používá se pro důležité právní úkony, kde je vyžadováno úřední ověření, například prodej nemovitosti.

5) Procesní plná moc

Uděluje zmocněnci oprávnění zastupovat zmocnitele v určitých procesních úkonech, často v rámci soudního řízení nebo správního řízení.

6) Plná moc k převzetí poštovní zásilky

Uděluje zmocněnci oprávnění převzít poštovní zásilky jménem zmocnitele. Často se používá v situacích, kdy zmocnitel nemůže osobně převzít poštu.

Každý druh plné moci má své specifické použití a právní důsledky, proto je důležité pečlivě zvážit, jaký typ plné moci je pro danou situaci nejvhodnější a zajistit, aby plná moc splňovala všechny požadované náležitosti.

Jak udělit generální plnou moc?

Je důležité, aby generální plná moc byla udělena v písemné formě a byla jasně specifikována, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně rozsahu pravomocí zmocněnce. Udělení plné moci zahrnuje několik kroků, které je nutné dodržet, aby byla plná moc platná a účinná. Co je nutné dodržet?

Určení typu plné moci: Důležité rozlišit mezi generální plnou mocí a jiným druhem plné moci.

Písemná forma: Plná moc musí být udělena v písemné formě. Ústní plná moc může být uznána pouze v neformálních situacích, pro důležité a právně závazné úkony je nezbytná písemná forma.

Obsah plné moci: Plná moc musí obsahovat následující údaje:

 • Identifikace zmocnitele a zmocněnce: Uveďte jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, datum narození a případně i rodná čísla obou stran.
 • Rozsah oprávnění: Jasně specifikujte, jaké úkony smí zmocněnec vykonávat. U generální plné moci může být rozsah oprávnění široký, u speciální plné moci je nutné detailně popsat konkrétní úkony.
 • Datum udělení: Uveďte datum, kdy byla plná moc udělena.
 • Doba trvání: Můžete specifikovat, zda je plná moc časově omezená, nebo platí na dobu neurčitou.

Podpis zmocnitele: Plnou moc musí podepsat zmocnitel. Podpis zmocnitele je nezbytný pro platnost dokumentu.

Předání plné moci zmocněnci: Po vyhotovení a podpisu dokumentu plné moci by měl zmocnitel předat originál zmocněnci. Je dobré mít kopii pro vlastní potřebu.

Informování třetích stran: Pokud zmocněnec bude jednat jménem zmocnitele před určitými institucemi nebo v konkrétních situacích (například u banky, soudu nebo při uzavírání smluv), je vhodné tyto instituce informovat a předložit jim kopii plné moci.

V některých případech je nutné dodržet i následující specifika, jimiž jsou např. ověření podpisu. V některých případech je nutné, aby podpis zmocnitele byl úředně ověřen. To lze provést například u notáře, na obecním úřadě nebo na Czech POINTu. V dalších případech je nutné ověření zmocněnce, pokud je tak vyžadováno.

Je důležité, aby generální plná moc obsahovala všechny výše zmíněná specifika. Příkladem vhodného formuláře je vzor generální plné moci.

Zánik generální plné moci

Generální plná moc může zaniknout několika způsoby, ať už dobrovolně, na základě dohody mezi zmocnitelem a zmocněncem, nebo v důsledku okolností nezávislých na vůli zúčastněných stran. Hlavními důvody způsoby zániku generální plné moci jsou:

 • Odvolání plné moci zmocnitelem: Zmocnitel má právo kdykoli plnou moc odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvolání musí být provedeno písemně a zmocněnec by měl být o odvolání informován.
 • Výpověď plné moci zmocněncem: Zmocněnec může plnou moc kdykoli vypovědět, což znamená, že se vzdá svého oprávnění jednat jménem zmocnitele. I tato výpověď by měla být učiněna písemně a zmocnitel by měl být informován.
 • Dosažení cíle plné moci: Pokud byla plná moc udělena k dosažení konkrétního cíle a tento cíl byl dosažen, plná moc zaniká.
 • Uplynutí doby: Pokud byla plná moc udělena na určitou dobu, zaniká po uplynutí této doby.
 • Zánik právního vztahu, ke kterému se plná moc váže: Pokud plná moc byla udělena v rámci konkrétního právního vztahu (např. smlouvy) a tento právní vztah zanikne, zaniká i plná moc.

Dalšími možnostmi jsou úmrtí nebo zánik zmocnitele nebo zmocněnce, dále vliv ztráty svéprávnosti zmocnitele nebo zmocněnce či dohoda o ukončení mezi zmocnitelem a zmocněncem.

Je důležité, aby zánik plné moci byl vždy náležitě zdokumentován a všechny relevantní strany byly o této skutečnosti informovány, aby nedošlo k nedorozuměním nebo neoprávněným jednáním zmocněnce jménem zmocnitele.

generální plná moc