Výpověď z pracovního poměru – jaká jsou pravidla?

Pracovní poměr může být dynamický a zároveň velmi proměnlivý stejně jako celý profesní život, a to jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Jedním z klíčových momentů v pracovním životě je situace, kdy se jedna ze stran rozhodne ukončit spolupráci a předloží výpověď z pracovního poměru. Když už taková situace nastane, je důležité, aby obě strany pracovního vztahy věděly, co dělat a dodržely všechna ustanovení příslušných právních norem. V takových situacích vyvstane potřeba vzoru výpovědi z pracovního poměru a základní znalost pracovního práva.

Výpovědi z pracovního poměru jsou nevyhnutelnou součástí korporátního světa a je důležité, aby obě strany byly obeznámeny s právními aspekty a postupy spojenými s tímto procesem.

Jak má vypadat správně napsaná výpověď z pracovního poměru dohodou? Nebo jak vypadá výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů? Následující text představí základní přehled o možnostech rozvázání pracovních poměrů.

Pracovní právo v Česku: Průvodce základy a právy zaměstnanců

Pracovní právo v České republice hraje klíčovou roli v ochraně práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zahrnuje rozsáhlý soubor zákonů a nařízení, které regulují pracovní podmínky, mzdy, pracovní dobu a mnoho dalšího.


Pracovní právo se řídí především zákonem číslo 262/2006 Sb., tzv. zákoníkem práce.


Dřív než dojde na samotnou výpověď z pracovního poměru, je třeba znát svá základní práva a povinnosti, které vycházejí ze zákoníku práce. Zaměstnavatel například nemůže dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodu, že pobírá invalidní důchod.

K hladkému ukončení zaměstnání je nutné se po dobu zaměstnání řídit touto právní normou. Zde jsou klíčové informace, které by měl každý, kdo pracuje, nebo zaměstnává v Česku, znát.

1. Pracovní smlouva:

Pracovní smlouva je základním dokumentem, který definuje pracovní podmínky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Obsahuje informace o pracovní době, místě práce, odměně, dovolené a dalších podmínkách. Je třeba, aby byla uzavřena písemně, a to nejlépe před nástupem do práce.

Každá pracovní smlouva musí ze zákona bezpodmínečně obsahovat čtyři základní body:

 • identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance
 • den nástupu do zaměstnání
 • druh práce
 • místo výkonu práce

2. Pracovní doba a přestávky:

Pracovní doba je definována jako období, kdy je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele, zahrnující směny a přesčasy. Odpočinek, naopak, je doba mimo pracovní dobu, včetně přestávek mezi směnami a v týdnu.

Maximální délka pracovní doby je stanovena zákonem, a lze ji zkrátit pouze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Zaměstnavatel musí vytvořit pracovní dobu a oznámit ji zaměstnancům s předstihem, přičemž formu evidence pracovní doby lze zvolit volně.


Pracovní doba vychází z § 78 až 100 zákoníku práce.


Zaměstnanci mají nárok na přestávku po šesti hodinách nepřetržité práce, stejně jako nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu, který může být v určitých případech zkrácen s náhradním prodloužením. Tato opatření mají zajistit, aby pracovníci měli dostatek odpočinku a byla dodržována jejich práva na pracovním trhu.

3. Mzda a sociální zabezpečení:

Minimální mzda v Česku je stanovena zákonem a pravidelně se mění. Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět sociální a zdravotní pojištění ze mzdy zaměstnance.


V lednu 2024 byla stanovena minimální mzda na 18 900 Kč.


Zaměstnanci mají také právo volno v případě nemoci (tzv. nemocenská dovolená) a nárok na rodičovskou dovolenou v případě narození nebo osvojení dítěte.

4. Ochrana před diskriminací a mobbingem:

Zaměstnanci mají právo na ochranu před diskriminací a neoprávněným vyhazovem. Zákon zakazuje diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, etnického původu, náboženství a dalších charakteristik. Zaměstnanci mají právo podat stížnost, pokud se cítí, že byli diskriminováni.

5. Výpovědi z pracovního poměru:

Výpovědní lhůta a důvody pro výpověď jsou také upraveny zákonem o pracovních vztazích. Zaměstnanci mají právo na písemné oznámení výpovědi s uvedením důvodů. Zároveň mají nárok na výpovědní lhůtu, která může být v případě určitých okolností zkrácena. V určitých případech mají zaměstnanci rovněž nárok na odstupné.

Mateřská dovolená je ochrannou dobou, kdy zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnankyni.

6. Odbory a kolektivní vyjednávání:

Odbory hrají v Česku důležitou roli při ochraně práv zaměstnanců. Zaměstnanci mají právo na založení a členství v odborech. Odbory mohou vyjednávat kolektivní smlouvy, které stanovují pracovní podmínky pro celou skupinu zaměstnanců.


Zhruba půl milionu zaměstnanců má členství v odborových organizacích.


Pracovní právo v České republice se vyvíjí v souladu s evropskými normami a snaží se zajistit spravedlivé a rovnocenné pracovní podmínky pro všechny. Je důležité, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci byli obeznámeni s těmito právními aspekty a uplatňovali je ve svém každodenním pracovním životě.

Výpověď z pracovního poměru: Co zaměstnanci i zaměstnavatelé potřebují vědět

Výpověď z pracovního poměru je právně významný a závazný dokument, který slouží k ukončení pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Stejně jako jsou určité náležitosti pracovní smlouvy, které musí bezpodmínečně obsahovat, tak jsou údaje, které musí obsahovat výpověď z pracovního poměru.

Obecně by měla každá výpověď, bez ohledu na to, která ze stran jí podává, obsahovat následující údaje:

 1. Identifikace stran:
  • Jméno a adresa zaměstnavatele.
  • Jméno, adresa a identifikační údaje zaměstnance.
 2. Datum výpovědi:
  • Je nutné specifikovat datum, kdy byla výpověď podaná.
 3. Formulace výpovědi:
  • Jasné a stručné vyjádření, že dochází k výpovědi z pracovního poměru.
  • Důvody výpovědi (může být i bez uvedení důvodu, pokud to konkrétní situace umožňuje).
 4. Doba výpovědní lhůty:
  • Pokud je to relevantní, je třeba uvést dobu výpovědní lhůty, kterou je třeba dodržet.
  • Datum, který je posledním dnem zaměstnání.
 5. Podpisy a data:
  • Místo pro podpisy obou stran – zaměstnance a zaměstnavatele. Datum podpisu výpovědi.

V ČR jsou stanoveny čtyři skupiny výpovědních důvodů podle zákoníku práce:

 1. Organizační důvody (§ 52 písm. a) až c)): Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud dojde k organizačním změnám, například rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění nebo snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce.
 2. Zdravotní důvody (§ 52 písm. d) a e)): Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud nemůže zaměstnanec konat dosavadní práci z důvodu pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nebo pokud zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.
 3. Nesplňování předpokladů nebo požadavků (§ 52 písm. f)): Zaměstnavatel může dát výpověď, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce, a to bez zavinění zaměstnavatele.
 4. Zaviněná porušení povinností zaměstnance (§ 52 písm. g) a h)): Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Také za soustavné méně závažné porušování povinnosti je možné dát výpověď, pokud byl zaměstnanec v posledních 6 měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Jedná se o skupiny důvodů, pro které může dostat zaměstnanec výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Je důležité si uvědomit, že existuje možnost dostat výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Existuje i možnost, kdy se obě strany dohodnou pro některý z výše uvedených důvodů ukončit pracovní poměr, avšak právně se zaštítí společnou dohodu, a pak se jedná o výpověď z pracovního poměru dohodou.

V případě, že pracovní smlouva je na dobu určitou, je možné ji rovněž ukončit dříve. Důvody pro výpověď z pracovního poměru na dobu určitou jsou totožné jako u smluv na dobu neurčitou. Dostal-li v roce 2024 výpověď z pracovního poměru zaměstnanec ze strany zaměstnavatele, má nárok na odstupné v případě nezaviněného ukončení pracovního poměru.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Výpověď z pracovního poměru dohodou je zvláštním případem, kdy se strana zaměstnavatele a zaměstnance spolu dohodnou na rozvázání pracovního poměru. Není zde nutné uvádět konkrétní důvod. Ostatní náležitosti, jako jsou údaje, datum apod., jsou povinnou náležitostí dokumentu.

Při ukončení dohodou je vhodné si nejprve vyhledat ověřený vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou nebo vše konzultovat s právníkem či odborníkem na HR. Pracuje-li zaměstnanec na dobu určitou, má rovněž právo podat výpověď z pracovního poměru na dobu určitou, stejně jako to může učinit zaměstnavatel, dodrží-li důvody ze zákoníku práce.

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou

 • název společnosti, IČO, sídlo, jednající/zástupce, dále jen „Zaměstnavatel“
 • pan/í, datum narození, trvalé bydliště, dále jen „Zaměstnance“
 • samotný text (§ 49 zákoníku práce dohoda o rozvázání pracovního poměru), datum uzavření pracovní smlouvy, konkrétní pozice vykonávaná zaměstnancem
 • datum ukončení pracovního poměru
 • na čí žádost se rozvazuje pracovní poměr
 • důvod rozvázání pracovní poměr
 • počet vyhotovení
 • kde a kdy se podepisuje dohoda
 • podpis zaměstnance
 • kde a kdy se podepisuje dohoda
 • podpis zaměstnavatele

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Stejně jako má zaměstnavatel možnost ukončit pracovní poměr, má tuto možnost rovněž zaměstnanec. Zaměstnanec má možnost ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem z jakéhokoli důvodu, nebo dokonce bez udání důvodu.

Není tedy povinen oficiálně zdůvodňovat své rozhodnutí. Avšak je nutné dodržet několik základních povinností: předložit (a doručit) výpověď písemně a dodržet stanovenou výpovědní lhůtu, která je obvykle stejná jako pro zaměstnavatele, tedy v principu dvouměsíční.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance je tak nejjednodušší formou ukončení zaměstnání hned po uplynutí pracovního poměru na dobu určitou. Vzor výpovědi z pracovního poměru je pak jednoduchý dokument.

Stejně jako má zaměstnavatel možnost ukončit pracovní poměr, má tuto možnost rovněž zaměstnanec.

Vzor výpovědi z pracovního poměru

[Název společnosti] [Adresa sídla]
Doporučeně s dodejkou/osobně na pracovišti

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Vážení,

na základě pracovního poměru vzniklého smlouvou ze dne [datum smlouvy] pracuji u vaší společnosti [název společnosti] se sídlem na adrese [adresa společnosti], IČO: [IČO společnosti], na pracovní pozici [název pozice].

Oznamuji vám, že tímto dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru podle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

V [město, kde je výpověď podána] dne [datum odeslání/předání výpovědi]


[Zaměstnanec – podpis]

[V případě osobního doručení na pracovišti]

Za zaměstnavatele převzal:

V [město, kde se pracoviště nachází] dne [datum převzetí výpovědi]


[Zaměstnavatel – podpis, případně razítko pověřeného zaměstnance]

Vzor výpovědi z pracovního poměru

Zvažuje-li zaměstnanec podat výpověď, je dobré najít si ověřený vzor výpovědi, nebo se poradit s právníkem dřív, než tak učiní. Stejně tak pokud obdrží výpověď ze strany zaměstnavatele, je dobré nechat si čas a v klidu si celý formulář přečíst a pokusit se dohodnout na výhodných podmínkách. Dostal-li zaměstnanec v roce 2024 výpověď z pracovního poměru, má nárok znát důvod.