Propustka k lékaři – návštěva doktora v pracovní době

Návštěva lékaře v pracovní době je běžnou součástí života. Ať už se jedná o preventivní prohlídku, akutní ošetření nebo plánovaný zákrok, je důležité, aby jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel věděli, jak správně postupovat, aby se předešlo komplikacím.

Zaměstnanec má nárok na placené volno z důvodu návštěvy lékaře na nezbytně nutnou dobu. Návštěva lékaře během pracovní doby je možná v případě:

 • Preventivní prohlídky
 • Akutního ošetření
 • Plánovaného zákroku

Povinnosti zaměstnance:

 • Informovat zaměstnavatele o nepřítomnosti a předpokládané délce absence.
 • Předložit zaměstnavateli doklad o ošetření – propustku k lékaři.

Zaměstnanec má v souladu se zákoníkem práce nárok na volno s náhradou mzdy v případě, že se nemůže dostavit do práce kvůli ošetření u lékaře. Toto právo je důležité pro udržení zdraví zaměstnance a prevenci pracovní neschopnosti.

Návštěva lékaře

Zaměstnanec má v souladu se zákoníkem práce nárok na volno s náhradou mzdy v případě, že se nemůže dostavit do práce kvůli ošetření u lékaře. Toto volno se nazývá překážka v práci na straně zaměstnance

Zaměstnavatel má na druhou stranu právo požadovat od zaměstnance doklad o tom, že byl u lékaře, a to obvykle formou propustky k lékaři.

Zaměstnanec má tedy právo na placené volno v případě potřeby návštěvy lékaře. Toto volno je však omezeno na nezbytně nutnou dobu. Tato doba není přesně stanovena zákonem, ale odvíjí se od celkové doby strávené u lékaře, ale také dobou strávenou na cestě k lékaři a zpět do zaměstnání.

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno z důvodu návštěvy lékaře pouze v případě, že dané vyšetření (ošetření) nelze provést mimo pracovní dobu. Na plánovaná vyšetření by se tak měl zaměstnanec objednávat ideálně mimo ni.

Návštěva lékaře v pracovní době

Zaměstnavatele je nutné o návštěvě lékaře v pracovní době včas informovat. Pokud jde o návštěvu lékaře v pracovní době z nepředvídatelných důvodů, musí zaměstnanec v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti v práci informovat a důvod mu dodatečně doložit.

Podmínkou pro placené volno je, že zdravotnické zařízení, kam zaměstnanec míří, musí být ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u které je zaměstnanec registrován. Dále by také mělo být nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance. Při návštěvě jiného zdravotnického zařízení platí nárok na náhradu mzdy pouze za takový časový interval, v jakém by trvala návštěva lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.

V případě, že se jedná o preventivní prohlídku, je vhodné se s zaměstnavatelem domluvit na termínu předem. Pokud se jedná o akutní případ, je nutné zaměstnavatele o situaci informovat co nejdříve.

Zaměstnavatel může požadovat od zaměstnance předložení potvrzení od lékaře, aby se ujistil, že zaměstnanec skutečně navštívil lékaře.

Propustka k lékaři

Hlavním účelem propustky k lékaři je prokázání, že zaměstnanec v danou dobu skutečně navštívil lékaře a neopustil pracoviště z jiných důvodů. Zároveň slouží jako doklad pro mzdovou účtárnu, která na základě propustky vypočítá mzdu za daný den.

Propustka k lékaři je důležitá i pro samotného zaměstnance. V případě, že by se stal úraz při cestě do práce z práce, nebo přímo v ordinaci lékaře, propustka k lékaři slouží jako doklad o tom, že se v danou dobu nacházel na místě, kde měl být.

Zaměstnanec zpravidla potřebuje propustku k lékaři během pracovní doby pro následující účely:

 • Vyšetření nebo ošetření.
 • Pracovně lékařská prohlídka nebo očkování související s výkonem práce.
 • Doprovod rodinného příslušníka (dítě, partner/ka, manžel/ka, rodiče, prarodiče, příp. ostatní členové domácnosti) k lékaři.

Po návštěvě lékaře musí zaměstnanec poskytnout svému zaměstnavateli potvrzení od lékaře, které se oficiálně jmenuje Propustka k lékaři. Daný lékař tímto úředně potvrdí konkrétní návštěvu v rozsahu, jak byla provedena. Zaměstnanec pak následně tuto propustku předá svému zaměstnavateli. Každý lékař (doktor) musí předloženou „Propustku k lékaři“ podepsat a potvrdit také razítkem.

Vzor propustky k lékaři v PDF

Na internetu je k dispozici mnoho vzorů propustky k lékaři. Zaměstnanec si může vybrat vzor, který mu nejvíce vyhovuje, a vyplnit ho. Při výběru vzoru propustky k lékaři je důležité dbát na to, aby obsahoval všechny náležitosti, které požaduje zaměstnavatel.

Propustka k lékaři se obvykle vydává v tištěné podobě. Někdy je však možné ji obdržet i v elektronické podobě, například ve formátu PDF.

V případě, že zaměstnanec obdrží propustku k lékaři ve formátu PDF, je nutné ji vytisknout a předložit zaměstnavateli. Zaměstnavatel může požadovat, aby tištěná propustka k lékaři byla opatřena razítkem a podpisem lékaře.

Po návštěvě lékaře musí zaměstnanec poskytnout svému zaměstnavateli potvrzení od lékaře.

Potvrzení od lékaře pro zaměstnavatele

Po návštěvě lékaře je povinností zaměstnance poskytnout svému zaměstnavateli potvrzení, které se oficiálně nazývá “Propustka k lékaři”. Toto potvrzení lékař vystavuje jako důkaz o konkrétní návštěvě a její době trvání.

Zaměstnanec pak musí tuto propustku co nejdříve předat svému zaměstnavateli. Každý lékař musí propustku podepsat a opatřit svým razítkem. Tímto způsobem je zajištěna transparentnost a důvěryhodnost celého procesu.

Potvrzení od lékaře je doklad, kterým lékař potvrzuje, že pacient byl u něj na vyšetření. Zaměstnavatel může požadovat od zaměstnance předložení potvrzení od lékaře, aby se ujistil, že zaměstnanec skutečně navštívil lékaře.

Na potvrzení od lékaře by měly být uvedeny následující informace:

 • jméno a příjmení pacienta
 • datum a čas návštěvy lékaře
 • důvod návštěvy lékaře
 • razítko a podpis lékaře

TIP: Jak předejít návštěvě lékaře z důvodu nevolností z příliš tučného jídla? Vždy se vyplatí číst složení toho, co člověk jí. Jaké je například složení vinné klobásy? Co obsahuje recept na pečenou kachnu?

Vzor potvrzení o návštěvě lékaře

Na internetu je k dispozici mnoho vzorů potvrzení o návštěvě lékaře. Lékař může použít svůj vlastní vzor nebo vzor, který mu poskytne zdravotní pojišťovna.

Na potvrzení o návštěvě lékaře by měly být uvedeny následující informace:

 • jméno a příjmení pacienta
 • datum a čas návštěvy lékaře
 • důvod návštěvy lékaře
 • razítko a podpis lékaře

Omluvenka od lékaře do práce

Omluvenka od lékaře do práce, nazývaná také propustka k lékaři, je doklad, kterým lékař potvrzuje, že pacient byl u něj na vyšetření a není schopen pracovat. Zaměstnavatel má obvykle právo tuto omluvenku vyžadovat, pokud zaměstnanec chybí v práci z důvodu ošetření u lékaře.

Omluvenka od lékaře je obvykle potřeba v těchto případech:

 • Akutní onemocnění: Pokud zaměstnanec onemocní a nemůže se dostavit do práce, je obvykle potřeba omluvenka od lékaře, která potvrzuje jeho neschopnost pracovat.
 • Plánovaný zákrok: Pokud zaměstnanec podstoupí plánovaný zákrok, který mu brání v práci, je potřeba omluvenka od lékaře, která udává dobu jeho neschopnosti pracovat.
 • Preventivní prohlídky: V případě preventivních prohlídek, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, má zaměstnanec nárok na volno s náhradou mzdy. Zaměstnavatel však může požadovat předložení omluvenky od lékaře.

Vzor omluvenky od lékaře do práce

Na internetu je k dispozici mnoho vzorů omluvenky od lékaře do práce. Lékař může použít svůj vlastní vzor nebo vzor, který mu poskytne zdravotní pojišťovna.

Na omluvence od lékaře do práce by měly být uvedeny následující informace:

 • jméno a příjmení pacienta
 • datum a čas návštěvy lékaře
 • důvod návštěvy lékaře
 • diagnóza
 • doba pracovní neschopnosti
 • razítko a podpis lékaře

Doprovod k lékaři

Někdy je nutné, aby doprovodil pacienta k lékaři doprovod. Může se jednat o situaci, kdy pacient není schopen se k lékaři dostavit sám, například z důvodu nízkého věku, zdravotního stavu nebo psychického rozpoložení. V takovém případě má doprovod nárok na volno s náhradou mzdy v nezbytném rozsahu.

Doprovod pacienta k lékaři má nárok na volno s náhradou mzdy v nezbytném rozsahu. Zaměstnavatel je povinen omluvit absenci doprovodu v práci a proplatit mu mzdu za dobu, kterou strávil doprovodem pacienta k lékaři.

Propustka k lékaři pro doprovod je doklad, kterým se omlouvá absence v práci z důvodu doprovodu pacienta k lékaři. Propustku k lékaři pro doprovod obvykle vystavuje lékař. Vzor propustky k lékaři pro doprovod může být k dispozici na webových stránkách lékařského zařízení nebo zdravotní pojišťovny.

Doprovod má nárok na volno s náhradou mzdy v nezbytném rozsahu. To znamená, že mu zaměstnavatel musí omluvit absenci v práci a proplatit mu mzdu za dobu, kterou strávil doprovodem pacienta k lékaři.

Délka volna s náhradou mzdy se řídí podle nezbytného rozsahu. V praxi to znamená, že doprovod má nárok na volno po dobu, která je nezbytná k doprovodu pacienta k lékaři a zpět. Do doby volna se započítává i čas strávený čekáním u lékaře.

Zaměstnavatel může požadovat od doprovodu předložení dokladů, které prokazují, že pacient skutečně navštívil lékaře a že doprovod byl nezbytný. Mezi tyto doklady může patřit propustka k lékaři pro doprovod, potvrzení od lékaře nebo lékařská zpráva.