Motivační dopis – jak napsat, na co nezapomenout, tipy

Motivační dopis zaměstnání je klíčovým prvkem při hledání práce. Podobně jako v akademickém kontextu, slouží k prezentaci profesních ambicí a vášně. Tento článek poskytne konkrétní vzory a tipy pro psaní úspěšného motivačního dopisu pro zaměstnání, zdůrazňující silné stránky uchazeče a jeho schopnost přinést hodnotu do pracovního prostředí. Jak tedy takový dopis napsat? A co v by měl obsahovat?

Motivační dopis je dnes nedílnou součástí nejen žádosti o zaměstnání a příležitost zaujmout potenciální zaměstnavatele.


Shrnutí 3 nejdůležitějších bodů článku o motivačním dopise:

1. Struktura a obsah:

 • Začít osobním úvodem a vyjádřit svůj zájem o pozici/studium.
 • Zdůraznit relevantní dovednosti, zkušenosti a osobní vlastnosti.
 • Uvést konkrétní příklady, které demonstrují motivaci a vhodnost.
 • Vysvětlit, proč se člověk uchází o danou pozici/studium a co může přinést.
 • Zakončit s optimismem a vyjádřit ochotu k dalšímu pohovoru.

2. Tipy pro psaní:

 • Dodržovat formální tón a gramatickou správnost.
 • Vyhnout se obecným frázím a být specifičtí.
 • Upravit dopis podle konkrétní pozice/studia.
 • Pečlivě zkontrolovat text před odesláním.
 • Využít online vzory a nástroje pro inspiraci.

3. Motivační dopis v angličtině:

 • Dodržovat strukturu a formální tón.
 • Používat specifickou slovní zásobu a idiomy.
 • Dbát na gramatickou správnost a interpunkci.
 • Nechat si dopis zkontrolovat rodilým mluvčím, pokud je to možné.

Jak napsat motivačním dopis

Motivačním dopisem je klíčovým prvkem při žádosti o zaměstnání či studium. Jeho správná formulace může být ovlivněna úspěchem. Zde je několik klíčových prvků, které by v motivačním dopisu neměly chybět.

 1. Začátek osobním úvodem: Úvod byl zahájen krátkým popisem motivace a zájmu o danou pozici či obor.
 2. Zdůraznění dovedností: Důraz byl kladen na profesní a osobní dovednosti, které jsou považovány za klíčové pro vhodnost uchazeče.
 3. Uvedení relevantních zkušeností: Pozornost byla věnována pracovním či vzdělávacím zkušenostem, přičemž bylo zdůrazněno, jak tyto zkušenosti přispívají k uchazečově kvalifikaci.
 4. Dát najevo důvod pro výběr uchazeče: Identifikace motivace stát se součástí dané organizace nebo studijního programu byla provedena s cílem zdůraznit, jak může uchazeč přinést přidanou hodnotu.
 5. Závěr s perspektivou do budoucna: Zakončení dopisu bylo provedeno vyjádřením nadšení pro možnost setkání na osobním pohovoru a s otevřeností pro další kroky v procesu.

Při sestavování motivačního dopisu je nezbytné klást důraz na strukturu a obsah, které byly precizně vytvořeny tak, aby reflektovaly schopnosti a motivaci uchazeče. Měl by být zachován formální tón a je dobré se vyhnout vyhnuto zbytečnému zdobení s cílem vytvořit silný a profesionální dojem na čtenáře.

Jak napsat motivační dopis vzor

Vzory motivačních dopisů lze nalézt online, na webových stránkách specializujících se na tyto materiály. Školní webové stránky mohou poskytovat ukázky dopisů pro různé účely. Existují také knihy a průvodci věnované psaní motivačních dopisů pro různé situace. Profesionální online platformy a komunity mohou také obsahovat sekce s ukázkami motivačních dopisů. Osobní kontakty, zejména přátelé, rodina nebo mentoři, mohou mít k dispozici vzory motivačních dopisů. Kariérní poradenská centra na univerzitách a školách mohou být dalším zdrojem vzorů a odborné pomoci při psaní motivačních dopisů.

Motivační dopis by měl jasně ukazovat naše přednosti, znalosti a dovednosti. Rozhodně by neměl obsahovat žádné gramatické chyby.

Stručný motivační dopis vzor

Při psaní motivačního dopisu je důležité zachovat stručnost a zároveň vyniknout klíčovými informacemi o vašich schopnostech a motivaci.

Motivační dopis vzor:

Dobrý den,

jmenuji se [Vaše jméno], je mi [Vás věk] a v současné době pracuji/studuji [obor, zaměstnání].

Rád(a) bych vyjádřil(a) svůj zájem o pozici [specifikujte]. Když se dívám na tuto příležitost, vidím v ní výzvu, kterou bych byl(a) rád(a) ochoten(á) přijmout.

Během mé dosavadní pracovní/studijní zkušenosti v oblasti [specifikujte] jsem rozvíjel(a) dovednosti v [uvádějte konkrétní dovednosti] a získal(a) hlubší porozumění problematice spojené s touto oblastí.

S ohledem na mé vzdělání v oboru [název oboru] a konkrétní dovednosti, jako jsou [uveďte klíčové dovednosti], jsem přesvědčen(a), že mohu přinést přínos k hladkému průběhu a rozvoji v oblasti [specifikujte].

Můj hlavní motivací pro ucházení se o tuto pozici/studium je [uvedení klíčové motivace]. Věřím, že mé schopnosti a angažovanost přinesou hodnotu a přispějí k úspěchu týmu/akademického prostředí.

Jsem otevřen(a) dalším otázkám nebo podrobnostem a těším se na příležitost diskutovat o této příležitosti v rámci osobního pohovoru.

S úctou,

[Vaše jméno]

Takto nějak by měl vypadat motivační dopis, respektive vzor motivačního dopisu.

Motivační dopis na střední školu

Motivační dopis na střední školu může být součástí přihlášky nebo žádosti o přijetí na určitý studijní program či směr. Tento dopis by měl reflektovat v osobní motivace, cíle zájem o studium na dané střední škole. Zde jsou některé klíčové body, které můžete zahrnout

Motivační dopis na vysokou školu

Motivační dopis pro vysokoškolské studium by měl reflektovat akademický zájem člověka a budoucí osobní rozvoj. Student by se měl snažit představit jako vhodný kandidát pro daný obor. Zde je seznam věcí, které by v žádosti rozhodně měly zaznít.

 1. Akademické zájmy:
  Zohlednění konkrétních akademických zájmů spojených s vybraným oborem.
 2. Předchozí vzdělávací zkušenosti:
  Uvedení předchozího vzdělávacího vývoje relevantního pro studijní program.
 3. Dovednosti a schopnosti:
  Zvýraznění dovedností a schopností vyplývajících z předešlých akademických či pracovních zkušeností.
 4. Profesní aspirace:
  Upřesnění a ujasnění profesních cílů a jejich spojitost s vybraným oborem studia.
 5. Motivace pro výběr školy:
  Prezentace důvodů, proč je vybraná vysoká škola vhodným místem pro studium.

Toto jsou aspekty, které by neměly chybět v motivačním dopise k žádosti o vysokoškolské studium.

Motivační dopis vzor student

Studenti mohou nalézt inspiraci k psaní motivačního dopisu z různých zdrojů. Jedním z přístupů je průzkum online materiálů a vzorů, které poskytují příklady dobře napsaných motivačních dopisů pro různé účely, včetně přijetí na vysokou školu, získání stipendia nebo hledání zaměstnání. Další možností je osobní konzultace s mentorem, učitelem nebo kariérním poradcem, kteří mohou poskytnout cenné rady a podporu při formulaci klíčových myšlenek.

Inspirace může také vzejít z osobních zkušeností, cílů a hodnot studenta, kdy reflektování vlastních ambicí a představ o budoucnosti může poskytnout jasný směr pro obsah dopisu. Studium a získávání nových znalostí mohou rovněž sloužit jako zdroj inspirace, kdy konkrétní kurzy, projekty nebo předměty mohou podporovat motivaci a nadšení pro daný studijní obor. Celkově je klíčové být otevřený různým zdrojům a hledat inspiraci ve vlastním příběhu, ale i ve svém okolí a profesním prostředí.

Motivační dopis šablona

Motivační dopis, respektive šablonu motivačního dopisu lze vytvořit pomocí různých nástrojů a programů, které usnadňují práci s textem a designem. Některé z běžně používaných nástrojů zahrnují:

 1. Microsoft Word:
  Word je běžný textový editor, který umožňuje snadnou tvorbu formátovaných dokumentů. Nabízí různé styly písma, formátovací možnosti a možnost vkládání obrázků.
 2. Google Docs:
  Google Docs je online nástroj pro tvorbu a sdílení dokumentů. Poskytuje možnost spolupráce v reálném čase a ukládání dokumentů do cloudu.
 3. Canva:
  Canva je grafický nástroj, který umožňuje vytváření atraktivních designů včetně motivačních dopisů. Poskytuje různé šablony a grafické prvky.
 4. Adobe Spark:
  Adobe Spark je online nástroj pro tvorbu vizuálních příběhů, který lze využít pro vytváření motivačních dopisů s důrazem na grafickou stránku.
 5. Overleaf:
  Overleaf je online editor LaTeXu, ideální pro ty, kteří chtějí vytvářet dokumenty s vědeckým nebo matematickým obsahem.
 6. LibreOffice Writer:
  LibreOffice Writer je svobodný textový editor, který podporuje tvorbu dokumentů ve formátu odpovídajícím formátu Word.
 7. Typing.com:
  Pro ty, kteří preferují psaní na stroji, Typing.com nabízí online prostředí pro psaní textu bez odvádění pozornosti od klávesnice.
 8. Notion:
  Notion je platforma pro poznámky a organizaci informací, kde můžete vytvořit i složitější dokumenty včetně motivačních dopisů.

Těmito nástroji může člověk efektivně vytvořit motivační dopis a přizpůsobit ho svým potřebám.

Motivační dopis vzor pdf

Motivační dopis může být prezentován v formátu PDF, což zajistí konzistentní formátování a profesionální prezentaci. Zde je menší návod, jak dosáhnout formátu PDF.

 1. Otevření textového editoru:
  Je třeba spustit program na psaní textu, jako je Microsoft Word nebo Google Docs, kde má člověk svůj motivační dopis napsaný.
 2. Dokončení formátování:
  Nyní je třeba se ujistit, že motivační dopis vypadá tak, jak je žádoucí. Je vhodné opravit případné formátovací chyby a zkontrolovat, zda je veškerý text na svém místě.
 3. Výběr možnosti „Uložit jako“:
  V tomto okamžiku by se mělo přejít na menu souboru (File) a vybrat možnost „Uložit jako“ (Save As). To umožní vybrat nové místo a formát souboru pro uložení.
 4. Výběr formátu PDF:
  Při volbě formátu souboru je jednoduše třeba vybrat možnost PDF. Může to být přímo uvedeno mezi možnostmi, nebo můžete vybrat „PDF“ ze seznamu dostupných formátů.
 5. Kontrola nastavení:
  Před tím, než člověk stiskne tlačítko „Uložit“ (Save), měl by pečlivě zkontrolovat možnosti nebo nastavení PDF. Může si vybrat kvalitu, zda chce soubor šifrovat nebo zvolit další specifické nastavení.
 6. Nastavení umístění souboru:
  Výběr umístění, kde chce člověk soubor uložit, a následně je to třeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit“.
 7. Kontrola PDF:
  Po uložení je třeba otevřít vygenerovaný PDF soubor a zkontrolovat, zda vše vypadá, jak má. Také je vhodné ujistit se, že formátování a obsah zůstaly zachovány.

Tímto způsobem by měl být každý schopen převést svůj motivační dopis do formátu PDF.

Motivační dopis sloh

Psaní motivačního dopisu ve školách je důležité pro rozvoj klíčových dovedností. Tato praxe posiluje schopnost komunikace a umožňuje studentům vyjádřit své ambice a cíle. Motivační dopis je individuálním projevem charakteru a motivací studenta, což je významné při přihláškách na vysoké školy či stipendia. Je to prostředek, jak ukázat přínosy pro danou instituci a propojení studijních plánů s budoucími cíli. Celkově jde o důležitý nástroj pro rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, které studenti využijí po celý život.

Motivační dopis anglicky

Při psaní motivačního dopisu v anglickém jazyce je klíčové dodržovat formální tón a strukturu. Mělo by se začít osobním úvodem, kde se vyjádří zájem o konkrétní pozici nebo obor. Následuje zdůraznění silných stránek jako jsou dovednosti a zkušenosti relevantní k danému zaměstnání nebo oboru. Je vhodné konkrétní příklady, které podporují uchazečův zájem a motivaci. Doporučuje se vyhnout se obecným frázím a snažit se být specifický ohledně toho, co konkrétně přitahuje osobu na dané pozici nebo studijním programu.

Je dobré podtrhnout, jaké přínosy by uchazeč mohl přinést organizaci nebo vzdělávací instituci a jaké jsou jeho cíle a ambice v této oblasti. V závěru je třeba zdůraznit svou otevřenost pro další diskuzi a setkání na pohovoru. Samozřejmá je oprava případných gramatických chyb a ujištění se, že motivační dopis vytváří profesionální dojem.

Příklad:
Dear Hiring Manager,

I am writing to express my strong interest in the [Position Name] position at your esteemed company, as advertised. With a background in [Your Field] and a proven track record of [Your Relevant Experience], I am confident in my ability to contribute effectively to your team. My passion for [Specific Aspect of the Position] has been a driving force in my career, and I am excited about the prospect of bringing my skills and enthusiasm to [Company Name]. In my previous role at [Previous Company], I successfully [Specific Achievement], showcasing my ability to [Key Skill]. I am drawn to [Company Name] because of its commitment to [Company Values/Initiatives], and I believe my experience aligns well with the goals of your organization.

I am particularly impressed by [Highlight Something Specific about the Company], and I am eager to contribute to your ongoing success. My attention to detail, coupled with strong communication skills, makes me well-suited for the collaborative and dynamic environment at [Company Name]. I am excited about the opportunity to further discuss how my background and skills align with your needs during an interview. Thank you for considering my application.

Sincerely,

[Your Name]

Motivační dopis v angličtině může být někdy celkem oříšek. Naštěstí je dnes spousta dostupných zdrojů a návodů, jak postupovat.

Motivační dopis v angličtině je specifický, co se týče struktury a pravidel.

Motivační dopis vzor word

Microsoft Word je oblíbeným nástrojem pro psaní motivačních dopisů. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a široká nabídka formátovacích možností umožňují uchazečům jednoduše vytvářet profesionální a strukturované dopisy. Funkce jako kontrola pravopisu a gramatiky zvyšují kvalitu psaného textu. Díky schopnosti uložení do různých formátů je Word také ideálním nástrojem pro sdílení a odesílání motivačních dopisů v elektronické podobě.

Hotový motivační dopis

Celkově lze konstatovat, že vytváření hotového motivačního dopisu představuje významný nástroj pro uchazeče o studium, práci nebo stipendium. Umožňuje strukturovat myšlenky, zdůraznit silné stránky a jasně formulovat své motivace. Při správném použití může být vzorový motivační dopis inspirací a pomocí při vytváření vlastních, osobních projevů. Nicméně, je klíčové zachovat originalitu a upravit ho podle konkrétní situace a potřeb uchazeče. Hotový motivační dopis tak může sloužit jako cenný výchozí bod pro ty, kteří hledají strukturu a formát pro svůj vlastní projev.