Jak na výpověď z pracovního poměru – dohodou, ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem může být choulostivá záležitost, která vyžaduje takt a profesionalitu. I když je přirozené, že se v člověku mísí emoce, je důležité zvládnout situaci s grácií a respektem. Jaký je komplexní průvodce, který pomůže projít procesem podání výpovědi z pracovního poměru jako profesionál? A jak může vypadat vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou nebo jak s výpovědí souvisí registrace na Úřadu práce?

Zaměstnanec by si měl naplánovat soukromou schůzku se svým přímým nadřízeným nebo manažerem a informovat ho o svém rozhodnutí podat výpověď. Zaměstnanec by měl být upřímný a informovat o svém posledním dni v zaměstnání.

Ústní oznámení je vhodné doplnit písemnou výpovědí. Slouží jako formální záznam a poskytuje zaměstnavateli kopii pro jeho záznamy.

Ve většině případů se dvouměsíční výpovědní lhůta považuje za profesionální zdvořilost. Zaměstnavatel tak získá čas na nalezení náhrady a zajištění hladkého přechodu.

Co by měly obsahovat jednotlivé typy výpovědí?

Výpověď ve zkušební době – vzor

Zkušební doba, která obvykle trvá tři měsíce, je zásadní fází pracovního poměru. Umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci posoudit, zda se pro ně daná pozice hodí a zda zaměstnanec splňuje očekávání společnosti. Během tohoto období může kterákoli ze stran ukončit pracovní poměr bez udání konkrétního důvodu.

Kdy je třeba zvážit podání výpovědi ve zkušební době?

 • Nesoulad s očekáváním od práce: Pokud se pracovní povinnosti nebo očekávání výrazně liší od toho, co bylo projednáno během přijímacího procesu, je pochopitelné, že má zaměstnanec pocit, že daná role mu nevyhovuje.
 • Problémy s kulturním prostředím nebo společností: Pokud se firemní kultura nebo hodnoty neshodují s těmi zaměstnance, může to ztížit uplatnění na pracovišti.
 • Osobní důvody nebo příležitosti: Mohou se objevit neočekávané osobní okolnosti nebo zajímavé kariérní příležitosti, které si vyžádají změnu zaměstnání.

I když není zaměstnanec s danou pozicí zcela spokojen, je důležité postupovat při výpovědi profesionálně a s respektem. Jak na to?

 • Schůzka s nadřízeným: Zaměstnanec by měl informovat svého přímého nadřízeného nebo vedoucího o svém rozhodnutí podat výpověď na osobní schůzce.
 • Písemné oznámení: V návaznosti na ústní oznámení je vhodné napsat formální výpověď. Ten poskytne písemný záznam o výpovědi a slouží jako profesionální zdvořilost.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta: Ve většině případů je nabídka dvouměsíční výpovědní lhůty považována za profesionální zdvořilost. Zaměstnavatel tak získá čas na nalezení náhrady a zajištění hladkého přechodu.
 • Dokončení nesplněných úkolů: Zbytek zkušební doby by měl zaměstnanec věnovat dokončení zbývajících úkolů nebo projektů. Prokáže se tak tím profesionalita a zajistí se bezproblémové předání funkce svému nástupci.
 • Vrácení majetku společnosti: Vrácení veškerého majetku společnosti, včetně notebooků, telefonů, identifikačních průkazů a veškerých nástrojů nebo zásob vydaných společností. Při odchodu by měl zaměstnanec zajistit čistotu a pořádek na svém pracovišti.
 • Zachování profesionality: Je nezbytné zachovat při odchodu profesionalitu. Zaměstnanec by se měl chovat zdvořile a s úctou ke kolegům, vedoucím a ostatním zaměstnancům. Měl by se vyhnout pomluvám nebo negativním komentářům o společnosti nebo svých bývalých kolezích.

Sepsání vzorové výpovědi ve zkušební době se může řídit stejnými pravidly jako dohoda o rozvázání pracovního poměru.

V některých případech se mohou hodit informace týkající se nároku na dovolenou ve zkušební době.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – vzor

Dohoda o ukončení pracovního poměru, známá také jako dohoda o odstupném, je právní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která stanoví podmínky ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Dohody o ukončení pracovního poměru slouží k několika účelům:

 • Poskytnout zaměstnanci finanční kompenzaci výměnou za jeho výpověď: Odstupné může zaměstnanci pomoci přejít na novou práci bez finančních potíží.
 • K ochraně důvěrných informací zaměstnavatele: Dohoda může obsahovat doložku o mlčenlivosti, která zakazuje zaměstnanci sdělovat firemní tajemství nebo chráněné informace.
 • Zabránit zaměstnanci, aby konkuroval zaměstnavateli: Doložka o zákazu konkurence může zaměstnanci zakázat pracovat pro konkurenta nebo založit konkurenční firmu.
 • Zajistit hladký a přátelský rozchod: Dohoda může jasně definovat podmínky ukončení pracovního poměru a zabránit případným právním sporům.

Co může obsahovat typický vzor dohody o rozvázání pracovního poměru?

 • Datum účinnosti ukončení pracovního poměru: Datum, ke kterému zaměstnanec oficiálně ukončí pracovní poměr.
 • Odstupné: Částka, kterou zaměstnanec obdrží jako odstupné.
 • Doložka o zákazu konkurence: Zaměstnanec může být omezen v tom, aby pracoval pro konkurenci nebo aby si založil konkurenční firmu.
 • Dohoda o mlčenlivosti: Povinnost zaměstnance zachovávat mlčenlivost o obchodních tajemstvích a patentovaných informacích zaměstnavatele.
 • Úplná dohoda: Ujednání o tom, že dohoda představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody.

Podmínky vzoru žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou jsou často sjednávány mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem individuálně. Vyjednávací síla zaměstnance závisí na faktorech, jako je délka jeho pracovního poměru, jeho postavení ve společnosti a dostupnost jiných pracovních příležitostí.

Zde je několik tipů pro vyjednávání dohody o ukončení pracovního poměru:

 • Porada s právníkem: Advokát může poradit ohledně zákonných práv a pomoci vyjednat spravedlivou a rovnocennou dohodu.
 • Znalost práva: Před jednáním je dobré se seznámit zásadami a postupy společnosti při ukončení pracovního poměru.
 • Zvážení možností: Zvážení výhod odstupného a omezení vyplývající z konkurenční doložky nebo dohody o mlčenlivosti.
 • Připravenost na kompromis: Obě strany budou možná muset udělat ústupky, aby dosáhly oboustranně přijatelné dohody.
 • Pečlivé prostudování dohody: Jakmile dosáhne zaměstnanec se zaměstnavatelem dohody, pečlivě by si měli obě strany prostudovat konečný dokument, abyste se ujistili, že rozumí všem podmínkám.

Výpověď ze strany zaměstnance – vzor

Formální výpověď ze strany zaměstnance je zásadním krokem k ukončení pracovního poměru. Slouží jako písemný záznam o záměru zaměstnance odejít a poskytuje jasný časový harmonogram jeho odchodu.

Výpověď ze strany zaměstnance slouží k několika účelům:

 • Poskytuje formální oznámení zaměstnavateli: Výpověď informuje zaměstnavatele o rozhodnutí zaměstnance odejít a stanoví jasné datum odchodu.
 • Umožňuje hladký přechod: Výpověď dává zaměstnavateli čas na nalezení náhrady a zajištění plynulého předání povinností.
 • Prokazuje profesionalitu: Dobře napsaná výpověď prokazuje úctu zaměstnance k firmě a jeho závazek k profesionálnímu odchodu.
 • Chrání práva zaměstnance: Výpověď může pomoci zajistit, aby zaměstnanec obdržel veškeré nevyplacené výhody nebo náhrady.

Struktura vzorové výpovědi ze strany zaměstnance:

 • datum výpovědi a jméno zaměstnance a jeho kontaktními údaji
 • výpověď adresovat příslušné osobě, například přímému nadřízenému zaměstnance nebo personálnímu oddělení
 • jasné prohlášení o úmyslu podat výpověď
 • pozice zaměstnance a poslední den zaměstnání

Nicméně před podáním samotné výpovědi si situaci promyslet, aby dotyčný pracovník nemusel později řešit registraci na Úřadu práce. Přestože změna práce může pracovníkovi pomoci ke vysněnému zaměstnání nebo větší svobodě, vyplatí se toto rozhodnutí důkladně promyslet.