Invalidní důchod – kritéria, žádost, výpočet

V České republice existuje systém podpory osob, které nemohou pracovat z důvodu zdravotního postižení. Tato podpora je poskytována ve formě invalidního důchodu, což je peněžitá dávka, která pomáhá jednotlivcům pokrýt jejich životní náklady a zdravotní potřeby. Jaká jsou kritéria nároku na invalidní důchod v České republice? Co obnáší proces podání žádostí?

Zdravotní postižení může mít různou míru závažnosti. Některá postižení jsou mírná a mají jen malý dopad na život člověka, zatímco jiná jsou těžká a mohou člověku bránit v běžných aktivitách, jako je chození do školy, práce nebo péče o sebe.

Co je to invalidní důchod?

Invalidní důchod je dávka státní sociální podpory, která má nahradit příjem osobám, které jsou z důvodu invalidity neschopny pracovat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost.

Nárok na invalidní důchod má osoba, která:

 • Splňuje podmínky doby pojištění: Doba potřebné doby pojištění se liší dle věku, ve kterém invalidita vznikla.
 • Stala se invalidní: Invalidita se posuzuje na základě lékařského posudku.
 • Nedosáhla důchodového věku: Po dosažení důchodového věku se invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod.

Kritéria způsobilosti pro přiznání invalidního důchodu

Aby měl člověk v České republice nárok na invalidní důchod, musí splňovat určitá kritéria stanovená Správou sociálního zabezpečení. Hlavním požadavkem je, že osoba musí mít trvalé zdravotní postižení, které ovlivňuje její schopnost pracovat. Může se jednat o tělesné, mentální nebo smyslové postižení.

Zdravotní postižení musí být považováno za trvalé, což znamená, že se neočekává, že by se časem zlepšilo pomocí léčby nebo rehabilitace. Zohledňuje se také závažnost postižení, které musí být natolik významné, aby jednotlivci bránilo v práci. Kromě toho musí být osoba zaměstnána a přispívat do systému sociálního zabezpečení po dobu nejméně 12 měsíců před vznikem postižení.

Posuzování nároku na invalidní důchod

Proces posuzování nároku na invalidní důchod se skládá z několika kroků:

1. Podání žádosti

Žádost o invalidní důchod se podává na krajské pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle trvalého bydliště. Dokument je možné podat osobně, poštou nebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

K žádosti je nutné doložit doklady o studiu, vojenské službě, výchově dětí, lékařské zprávy a nálezy, doklady o zaměstnání a výdělku a jiné doklady.

2. Lékařská prohlídka

Po podání žádosti ČSSZ pozve žadatele na lékařskou prohlídku do posudkové komise. Na lékařské prohlídce bude člověk vyšetřen posudkovým lékařem, který posoudí jeho zdravotní stav a pracovní schopnost.

K lékařské prohlídce je nutné přinést veškerou lékařskou dokumentaci, která se týká zdravotního stavu.

3. Vydání posudku

Po lékařské prohlídce posudková komise vydá posudek o invaliditě. V posudku se uvádí stupeň invalidity a datum vzniku invalidity.

4. Rozhodnutí o invalidním důchodu

Na základě posudku o invaliditě ČSSZ vydá rozhodnutí o invalidním důchodu. V rozhodnutí se uvádí výše invalidního důchodu a datum, od kdy bude invalidní důchod vyplácen.

Doba posuzování

Doba posuzování nároku na invalidní důchod je individuální a závisí na komplexnosti případu. ČSSZ má na vyřízení žádosti o invalidní důchod 90 dnů. V případě potřeby doplňujících dokladů se lhůta může prodloužit.

Proces podávání žádostí

Prvním krokem při podání žádosti o invalidní důchod v České republice je získání posudku o invaliditě od odborného lékaře. Tento posudek musí být vypracován odborníkem, například neurologem nebo psychologem, a musí obsahovat podrobné informace o zdravotním stavu osoby a jeho dopadu na její pracovní schopnost.

Po dokončení posudku může jednotlivec podat žádost o invalidní důchod na Správu sociálního zabezpečení. Spolu s formulářem žádosti musí předložit také lékařskou dokumentaci, doklad o zaměstnání a další relevantní dokumenty. Správa sociálního zabezpečení poté žádost posoudí a rozhodne o přiznání invalidního důchodu.

Žádost o invalidní důchod

Formulář žádosti o invalidní důchod:

 1. Formulář „Žádost o invalidní důchod“ nalezne žadatel na webových stránkách ČSSZ.
 2. Formulář je možné vyplnit online a následně vytisknout a podepsat.

Doklady k žádosti o invalidní důchod:

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu (i nedokončeném)
 • doklady o vojenské službě (muži)
 • doklady prokazující výchovu dětí
 • lékařské zprávy a nálezy
 • doklady o zaměstnání a výdělku
 • jiné doklady, které prokazují konkrétní situaci (např. rozsudek o rozvodu)

Podrobné informace o invalidním důchodu a o tom, jak o něj požádat, každý najde na webových stránkách ČSSZ. Informační linka ČSSZ je 800 100 10.

Výpočet invalidního důchodu

Výpočet invalidního důchodu závisí na:

 • Stupni invalidity: Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší je invalidní důchod.
 • Délce doby pojištění: Čím delší je doba pojištění, tím vyšší je invalidní důchod.
 • Výši výdělků před vznikem invalidity: Výše výdělků před vznikem invalidity ovlivňuje výpočtový základ, ze kterého se počítá procentní výměra invalidního důchodu.

Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je:

 • 5 170 Kč pro 1. stupeň invalidity
 • 6 020 Kč pro 2. stupeň invalidity
 • 7 170 Kč pro 3. stupeň invalidity

Výpočet invalidního důchodu se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra je v roce 2024 4 400 Kč a je pro všechny stejná.

Procentní výměra závisí na:

 1. Délce doby pojištění

Za každý celý rok získané doby pojištění se počítá:

 • 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň invalidity
 • 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň invalidity
 • 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň invalidity
 1. Výpočtovém základu

Ten se vypočítá z průměrných hrubých výdělků za tzv. rozhodné období. V roce 2024 je to období od roku 1988 do roku 2023. Průměrný výdělek se dále upravuje pomocí redukčních hranic.

Minimální výše procentní výměry je v roce 2024 770 Kč. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je 5 170 Kč.

Výše invalidního důchodu se může měnit v závislosti na změně legislativy, v roce 2024 se ovšem změny v legislativě nechystají. V případě změny životní situace (např. nástup do nového zaměstnání) je důležité informovat ČSSZ.

Výplata dávek invalidního důchodu

Výplata invalidního důchodu se provádí každý měsíc v předem stanovených termínech. Termíny výplaty se liší dle způsobu výplaty:

 1. Bezhotovostním převodem na bankovní účet

Důchod je připsán na účet do 24. dne v měsíci, v případě sudých dnů.

 1. Poštovní poukázkou

Důchod je doručen 15. den v měsíci na adresu příjemce.

 1. Výplatou v hotovosti

Důchod je vyplácen v hotovosti na pobočce České pošty v termínech dle rozpisu.

Částečný vs. plný invalidní důchod

Pojem „částečný invalidní důchod“ se v České republice od roku 1996 nepoužívá. Místo toho existuje invalidní důchod, který se rozlišuje do tří stupňů na základě míry poklesu pracovní schopnosti:

 • 1. stupeň: pokles o 35 % – 49 %
 • 2. stupeň: pokles o 50 % – 69 %
 • 3. stupeň: pokles o 70 % a více

Plný invalidní důchod se v České republice nazývá invalidní důchod třetího stupně.

Invalidní důchod se rozlišuje do tří stupňů podle míry poklesu pracovní schopnosti.

Výhody invalidního důchodu

Hlavní výhodou invalidních důchodů v České republice je finanční podpora, kterou poskytují osobám, které nemohou pracovat z důvodu svého zdravotního postižení. Výše důchodu se odvíjí od průměrného výdělku jednotlivce a od toho, kolik let přispíval do systému sociálního zabezpečení. Je určen k pokrytí základních životních nákladů a zdravotních potřeb.

Kromě finanční podpory přinášejí invalidní důchody i další výhody. Osoby, které pobírají invalidní důchod, jsou například osvobozeny od placení pojistného na zdravotní pojištění a v některých případech mohou mít nárok i na daňové úlevy. To může pomoci zmírnit některá finanční břemena, s nimiž se osoby se zdravotním postižením mohou potýkat.

Kromě toho Česká republika nabízí také řadu služeb a podpory pro osoby se zdravotním postižením, jako jsou programy pracovní rehabilitace, úpravy přístupnosti a sociální služby. Tyto služby mají pomoci jedincům se zdravotním postižením žít co nejsamostatněji a zlepšit kvalitu jejich života.

Závěrem lze říci, že invalidní důchody hrají důležitou roli v podpoře osob se zdravotním postižením v České republice. Poskytuje finanční podporu a přístup k různým službám a výhodám, které mohou zlepšit život těm, kteří kvůli zdravotnímu postižení nemohou pracovat.

Cukrovka a invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod v případě cukrovky závisí na individuálním posouzení závažnosti a dopadu onemocnění na pracovní schopnost. Neexistují pevně dané hodnoty cukrovky (glykémie), které by automaticky vedly k přiznání invalidního důchodu.

Typy cukrovky:

 1. Diabetes 1. typu

Sám o sobě obvykle nestačí k přiznání invalidního důchodu. Výjimkou jsou závažné komplikace, jako je diabetická nefropatie, retinopatie, neuropatie apod.

 1. Diabetes 2. typu

Zde hraje větší roli míra komplikací a dopad na pracovní schopnost.

Závažnost komplikací:

 • zrakové postižení
 • poškození ledvin
 • neuropatie
 • kardiovaskulární komplikace

Pokud pacient s cukrovkou i přes komplikace zvládá dosavadní práci bez omezení, nemá nárok na invalidní důchod. Jestliže nemoc omezuje pacienta v dosavadní práci, ale s úpravami pracovní doby, prostředí apod. je schopen pracovat, může mu být přiznán invalidní důchod 1. stupně.

Pacient s cukrovkou z důvodu komplikací není schopen pracovat ani s úpravami, může mu být přiznán invalidní důchod 2. nebo 3. stupně.

Pescetarián

V České republice existuje několik programů sociálního zabezpečení, které mohou lidem s invaliditou poskytnout finanční podporu.

Pescetariánství je typ stravování, který vylučuje maso a drůbež, ale zahrnuje ryby, vejce a mléčné výrobky. Lidé s invaliditou, kteří jsou pescetariáni, mohou mít nárok na příspěvek na zvláštní stravování.

Příspěvek na zvláštní stravován je určen pro osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou stravovat běžným způsobem. Více informací o příspěvku na zvláštní stravování lze najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podnikání s invalidním důchodem

Souběžný příjem z podnikání a invalidního důchodu je možný. Zákon o důchodovém pojištění to nijak nezakazuje. Výdělečná činnost v rozsahu zbylé schopnosti soustavné výdělečné činnosti je povolena. Podnikání se automaticky považuje za vedlejší činnost, pokud ho vykonává osoba pobírající invalidní důchod.

Výše vašich příjmů z podnikání nemá vliv na výši invalidního důchodu. Ani překročení limitu pro výpočet daně z přidané hodnoty (DPH) nemá vliv na invalidní důchod.

Není nutné se vzdát invalidního důchodu, aby člověk mohl začít podnikat.

Zrušení živnostenského listu

Zrušení živnostenského listu nemá vliv na výplatu invalidního důchodu. Invalidní důchod je vyplácen bez ohledu na to, zda osoba vykonává výdělečnou činnost.

Existují dva způsoby, jak zrušit živnostenský list – z moci úřední a na žádost podnikatele.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského listu provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku.

Výpověď dohodou – vzor PDF

Invalidní důchod může mít vliv na výpověď dohodou, ale záleží na konkrétní situaci.

Pracovní poměr nemůže skončit pouze přiznáním invalidního důchodu. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď jen proto, že získal invalidní důchod. Výpověď dohodou je oboustranný akt. Zaměstnavatel i zaměstnanec se musí shodnout na ukončení pracovního poměru a na jeho podmínkách.

Vzor výpovědi dohodou PDF je možné najít na internetu a na různých webových stránkách.