Podnikatelský plán – co to je, kde hledat, tipy, jak vytvořit

Podnikatelský plán je důležitým dokumentem pro každý podnik. Pomáhá podnikateli definovat cíle a strategie, analyzovat trh a konkurenci, plánovat finance a získat financování. Na internetu existuje mnoho vzorů business plánů, které lze použít jako vodítko.

Co by měl obsahovat podnikatelský plán? A co je to podnikatelský záměr? Jak správně napsat podnikatelský plán?


Shrnutí článku v 4 bodech:

 1. Co je to podnikatelský plán a k čemu slouží:
  • Dokument popisující podnikatelský nápad a jeho realizaci.
  • Pomáhá definovat cíle, analyzovat trh, plánovat finance a získat financování.
  • Používá se při zahájení/rozšíření podniku nebo získávání grantu.
 2. Kde najít vzory business plánů:
  • Online:
   • Webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, BIC Praha.
   • Komerční banky a poradenské firmy.
  • Offline:
   • Knihy: „Business plán krok za krokem“, „Jak napsat business plán“, „Velká kniha o podnikání“.
   • Vzdělávací kurzy a semináře.
 3. Hlavní části business plánu:
  • Shrnutí.
  • Popis podniku.
  • Analýza trhu a konkurence.
  • Marketingový plán.
  • Provozní plán.
  • Finanční plán.
 4. Tipy pro vytvoření kvalitního business plánu:
  • Definovat SMART cíle.
  • Provést důkladnou analýzu trhu a konkurence.
  • Vytvořit silnou marketingovou strategii.
  • Vypracovat realistický finanční plán.
  • Prezentovat informace srozumitelně a přehledně.
  • Pravidelně aktualizovat business plán.

Podnikatelský záměr – co to je

Podnikatelský záměr, též nazývaný business plán, je dokument, který popisuje podnikatelský nápad a jeho realizaci. Slouží k definování cílů a strategií, analýze trhu a konkurence, plánování financí a získání financování.

Podnikatelský záměr se používá v různých situacích, například:

 • Zahájení nového podniku: Podnikatelský záměr slouží k definování konceptu podniku, analýze trhu a konkurence, plánování financí a získání financování od investorů nebo bank.
 • Rozšíření stávajícího podniku: Podnikatelský záměr slouží k definování strategie expanze, analýze trhu a konkurence, plánování financí a získání financování.
 • Získání grantu: Podnikatelský záměr slouží k definování cílů projektu, analýze trhu a konkurence, plánování financí a zdůvodnění potřeby grantu.

Podnikatelský záměr pomáhá podnikateli definovat cíle a strategie, analyzovat trh a konkurenci, plánovat finance a získat financování. Na internetu existuje mnoho vzorů business plánů, které lze použít jako vodítko.

Podnikatelský záměr vzor

Vzor podnikatelského záměru je obvykle dostupný online ke stažení v různých formátech, jako je PDF nebo Word. Při tvorbě vlastního podnikatelského záměru je důležité vycházet z daného vzoru a upravovat ho tak, aby odpovídal specifickým potřebám a cílům daného produktu nebo služby. Je důležité věnovat dostatek času a úsilí analýze trhu a konkurence, marketingovému plánu a finančnímu plánu.

Jednoduchý podnikatelský záměr vzor – e-shop s oblečením

Tento odstavec představuje vzor podnikatelského plánu pro e-shop s oblečením. Je důležité zdůraznit, že se jedná o obecný příklad a pro spuštění konkrétního e-shopu je nutné provést podrobnou analýzu trhu a konkurence a dále specifikovat cíle a strategie dle daných podmínek.

Popis podniku

 • Název e-shopu: „Stylový šatník“
 • Zaměření: Prodej trendy a cenově dostupného oblečení pro ženy a muže
 • Cílová skupina: Mladí lidé ve věku 18-35 let
 • Hodnotová nabídka: Široký výběr oblečení, rychlé doručení, výborný zákaznický servis

Analýza trhu a konkurence

 • Trh s oblečením: Velmi konkurenční trh s rostoucím online segmentem
 • Konkurence: E-shopy s podobným zaměřením, kamenné obchody s oblečením
 • SWOT analýza: Silné stránky (široký výběr, rychlé doručení), slabé stránky (nízké povědomí o značce), příležitosti (rostoucí online segment), hrozby (konkurence, ekonomická situace)

Marketingový plán

 • Marketingové cíle: Získat 10 000 aktivních zákazníků do 1 roku, dosáhnout tržeb 1 milion Kč do 2 let
 • Marketingové strategie: PPC reklama, SEO optimalizace, affiliate marketing, budování značky na sociálních sítích
 • Marketingový mix: Produkt (kvalitní oblečení), cena (konkurenční ceny), distribuce (e-shop), propagace (online marketing)

Provozní plán

 • Logistika: Spolupráce s dodavateli, skladování, doprava
 • Zákaznický servis: Profesionální a vstřícný přístup k zákazníkům, řešení reklamací
 • IT: Vytvoření a správa e-shopu, platební systémy, bezpečnost

Finanční plán

 • Investice: Náklady na vývoj e-shopu, marketing, zásoby
 • Financování: Vlastní zdroje, úvěr
 • Očekávané výnosy: Tržby, zisk
 • Finanční analýza: Návratnost investic, bod zvratu

Tento vzor podnikatelského plánu slouží jako vodítko pro tvorbu vlastního plánu pro e-shop s oblečením. Pro dosažení úspěchu je nezbytné provést podrobnou analýzu trhu a konkurence a dále správně definovat cíle, strategie a finanční plán. Kvalitní business plán zvyšuje šance na získání financování a úspěšné spuštění e-shopu.

Je hned několik způsobů, jak najít vzor business plánu.

Business plán vzor – kde hledat

Podnikatelský plán vzor je užitečný nástroj pro ty, kteří se chystají napsat svůj vlastní business plán. Poskytuje vodítko a strukturu, čímž usnadňuje a zefektivňuje celý proces.

Existuje mnoho online i offline zdrojů, kde lze najít vzory business plánů:

 • Webové stránky:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu:
  • CzechInvest:
  • Podnikatelský inkubátor BIC Praha:
  • Komerční banky a poradenské firmy
 • Knihy a publikace:
  • „Business plán krok za krokem“ od Jiřího Rosického
  • „Jak napsat business plán“ od Petera Drucker
  • „Velká kniha o podnikání“ od Richarda Bransona
 • Vzdělávací kurzy a semináře:
  • Podnikatelské akademie a centra
  • Kurzy pořádané profesními komorami a asociacemi

Při výběru vzoru business plánu je důležité zohlednit specifika daného oboru a fáze podnikání. Důkladné prostudování a analýza více vzorů pomůže vytvořit kvalitní a komplexní business plán, který poslouží jako pevný základ pro dosažení vytyčených cílů.

Byznys plán, obchodní plán – co je obsahem

Byznys plán, neboli obchodní plán, je klíčový dokument pro každého podnikatele. Shrnuje vizi, strategii a cíle podniku a slouží k:

Obvykle obsahuje následující sekce:

 • Shrnutí: Stručný přehled celého plánu.
 • Popis podniku: Produkty/služby, cílová skupina, hodnotová nabídka.
 • Analýza trhu a konkurence: Velikost trhu, trendy, konkurence, SWOT analýza.
 • Marketingový plán: Propagace, prodej, distribuce, cenová strategie.
 • Provozní plán: Řízení, logistika, zásoby, lidské zdroje.
 • Finanční plán: Náklady, výnosy, cash flow, investiční plán.

Byznys plán je živý dokument, který se průběžně aktualizuje. Důležitá je jeho srozumitelnost, struktura a realistická prezentace informací. Působí jako kompas pro navigaci v turbulentním světě byznysu a zvyšuje šance na prosperitu.

Marketingový plán – vzor

Marketingový plán je klíčovou součástí business plánu a slouží k definování strategií a taktik pro dosažení marketingových cílů. Na internetu existuje mnoho vzorů marketingových plánů, které lze použít jako vodítko.

Vzor

Níže je uveden podrobný přehled sekcí, které obvykle obsahuje marketingový plán:

 • Shrnutí: Stručný přehled celého plánu.
 • Analýza trhu a konkurence: Analýza trhu, konkurence a cílové skupiny.
 • Marketingové cíle: Definování specifických, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených cílů.
 • Marketingová strategie: Stanovení strategie pro dosažení marketingových cílů, zahrnující positioning, segmentaci a targeting.
 • Marketingový mix: Nástroje marketingového mixu (produkt, cena, distribuce a propagace).
 • Finanční plán: Finanční prognóza marketingových aktivit.
 • Implementace a monitoring: Plán implementace a monitorování marketingových aktivit.

Vzor marketingového plánu slouží jako vodítko pro tvorbu vlastního plánu. Je důležité upravit ho tak, aby odpovídal specifickým potřebám a cílům daného produktu nebo služby. Důkladné prostudování a analýza více vzorů pomůže vytvořit kvalitní a komplexní marketingový plán, který povede k dosažení marketingových cílů.

Pro vytvoření podnikatelského záměru je třeba mít vizi.

Podnikatelský plán vzor – tipy, jak vytvořit ten nejlepší

Vytvoření kvalitního business plánu je nezbytné pro úspěch každého podniku. I když vzor business plánu slouží jako vodítko, je důležité ho upravit tak, aby odpovídal specifickým potřebám a cílům daného produktu nebo služby.

Tipy, jak vytvořit nejlepší podnikatelský plán:

Definování cílů:

 • SMART cíle: Stanovit si cíle, které jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
 • Příklady SMART cílů:
  • Zvýšit tržní podíl o 10 % během 1 roku.
  • Dosáhnout návratnosti investic (ROI) 20 % do 2 let.
  • Získat 1000 nových zákazníků do 6 měsíců.

Analýza trhu a konkurence:

 • Průzkum trhu: Prozkoumat trendy trhu, velikost trhu a cílovou skupinu.
 • Analýza konkurence: Identifikovat své konkurenty, analyzovat jejich silné a slabé stránky a jejich strategie.
 • SWOT analýza: Je důležité provést SWOT analýzu, která shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku.

Marketingová strategie:

 • Positioning: Určit pozici svého produktu nebo služby na trhu.
 • Segmentace a targeting: Rozdělit trh na segmenty a vybrat si cílovou skupinu.
 • Marketingový mix: Vytvořit marketingový mix zahrnující produkt, cenu, distribuci a propagaci.

Finanční plán:

 • Prognózy: Vytvořit prognózy výnosů, nákladů a cash flow.
 • Rozpočet: Stanovit si rozpočet pro marketing, provoz a investice.
 • Finanční analýza: Provést analýzu ziskovosti a návratnosti investic.

Prezentace informací:

 • Srozumitelnost: Psát jasně a srozumitelně.
 • Struktura: Uspořádat informace do logické struktury a používat nadpisy a podnadpisy.
 • Grafická stránka: Používejte grafy, tabulky a obrázky pro zdůraznění důležitých informací.

Aktualizace:

 • Pravidelná aktualizace: Business plán je živý dokument, který by se měl průběžně aktualizovat v závislosti na vývoji trhu a podniku.
 • Důležitost aktualizace: Je důležité udržovat svůj business plán v aktuálním stavu, aby reagoval na změny na trhu a v podniku.

Vytvoření kvalitního business plánu je časově náročný proces, avšak investovaná energie se mnohonásobně vrátí. Business plán slouží jako kompas pro navigaci v turbulentním světě byznysu a zvyšuje šance na dosažení cílů.