Co je to živnost a proč je potřeba ji mít?

Živnost je dle živnostenského zákona soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jakým zákonem se OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné – podnikatelé) primárně řídí, jaké druhy živností jsou a lze provozovat živnost bez živnostenského oprávnění?

Pro mnoho lidí je vlastní živnost cestou k nezávislosti, flexibilitě a možnosti podílet se na ekonomice jako samostatní podnikatelé. Co vlastně živnost je a proč je důležité ji mít? Jaká je definice živnosti a je možné podnikání bez živnostenského oprávnění?

Obsah článku

Co je to živnost a jaké má podmínky – živnost, resp. podnikání se řídí živnostenským zákonem, který stanovuje základní práva a povinnosti všech živnostníků

Typy živností – existuje celá řada druhů živností, ve kterých je možné podnikat. Některé je možné provozovat bez odborného vzdělání, na jiné je potřeba mít určitou kvalifikaci.

Jednotlivé příklady – na jakou živnost potřebuje podnikatel diplom, na kterou stačí rekvalifikační kurz a kdy naopak potřebuje pouze odhodlání podnikat?

Podmínky pro živnost a definice živnosti

Osoby samostatně výdělečně činné se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Co to znamená a jaké jsou obecné podmínky pro život?

„Živnost, neboli živnostenské oprávnění je laicky řečeno kus papíru, na základě kterého můžete vystavovat faktury nebo účtenky za Vaši vykonanou práci pro své zákazníky.“

Chcete-li prakticky vykonávat více činností v různých oborech najednou, nezapomínejte na to, že na každý obor v kterém chcete podnikat, musíte mít zapsanou každou živnost samostatně.

Máte-li živnostenské oprávnění na konzultační činnost, těžko můžete fakturovat služby v oblasti oprav vozidel. Na každý obor připadá jednotlivá živnost, kterou najdete v seznamech živností v přílohách živnostenského zákona.

Podnikání bez živnosti

Podnikání bez živnostenského oprávnění, resp. živnost bez živnostenského oprávnění není možné provozovat. Kdybyste živnostenské oprávnění neměly, znamenalo by to, že Vaši činnost, za kterou jste si nechaly zaplatit, jste dělali tzv. „na černo.“

Protože máte-li živnostenské oprávnění, musíte za vaši prodanou službu či produkt vystavit fakturu a tento Váš příjem, se musí ze zákona danit. Podnikání bez živnosti tak možné není.

Typy živnosti a co je potřeba splňovat

Z hlediska náročnosti získání určitě doporučuji zřídit si volnou živnost! Nepotřebujete totiž splňovat žádné specifické podmínky stanovené zákonem jako u živností řemeslných a vázaných nebo koncese.

Volná živnost je nejčastější a nejjednodušší forma z uvedených druhů živností. Mrkněte tedy do seznamu volných živností, zda právě Váš obor do něho spadá. Ušetříte si tím práci.

Jsou dva základní požadavky od státu, abychom mohli začít v ČR podnikat na živnostenské oprávnění. Jaké to jsou?

  • Plnoletost

To znamená dosažení věku 18 let. Chce-li někdo přesto začít podnikat dříve, není to legálně možné.

  • Bezúhonnost

To znamená, že nemáte záznam v rejstříku trestů související s oborem podnikání, které jste si vybrali.

Tyto dvě podmínky musíte splňovat vždy, ať se jedná o jakýkoli typ živnost, a poté záleží na konkrétní živnosti.

Koncesované živnosti – příklady

Co je to živnost koncesovaná a jak je možné o ni zažádat?

Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. Koncese se vydává na žádost na rozdíl od živností ohlašovacích.

Úřad má na zpracování žádostí zákonnou lhůtu. Živnostenský úřad rozhodne o žádosti koncese do 30ti dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Živnostenský úřad do pěti pracovních dnů ode dne nabití právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Jaké jsou příklady koncesované živnosti?

Mezi známé živnosti koncesované patří cestovní kanceláře nebo pohřební služby.

Živnosti ohlašovací

Živnosti ohlašovací jsou v České republice specifickým typem živností, které je třeba ohlásit na příslušném živnostenském úřadě, není však nutné žádat o koncesi nebo licenci. Jedná se tak o opak živností koncesovaných.

Jednou z hlavních výhod živnosti ohlašovací je nižší administrativní zátěž a rychlá možnost zahájení podnikání. Nicméně, živnost ohlašovací je vázána na limitovaný rozsah činností a podléhá pravidelnému hlášení a placení poplatků, stejně jako každá jiná forma živnosti.

Ohlašovací živnosti se dětí celkem na tři typy – řemeslné, vázané a volné.

Řemeslná živnost – podmínky

K řemeslné živnosti potřebujete mít navíc odbornou způsobilost (tzn. vyučení v příslušném nebo příbuzném oboru, popř. doložení odborné kvalifikace nebo 6 let praxe). Jde o cukráře, pekaře, zedníky, truhláři, kadeřnice apod. Podmínkou řemeslné živnosti je tak znalost v oboru.

Příklad z praxe – rozhodnu-li se podnikat třeba jako cukrářka, musím také splňovat určité podmínky. Většinou to funguje tak, že dojdete na příslušný živnostenský úřad, řeknete referentovi, že chcete ohlásit řemeslnou živnost pod názvem Cukrář.

Referent Vás vyzve k předložení občanského průkazu (tím ověří plnoletost a bezúhonnost), vyplní s Vámi registrační formulář (Vy dopředu nic vyplňovat nemusíte, referent si sám zadává údaje do počítače) a jediné, co po Vás bude chtít, bude doložení odborné způsobilosti v příslušném oboru výučním listem, maturitním vysvědčením nebo potvrzením o absolvování praxe v oboru.

Zednictví jako živnost

Zednictví je jednou z mnoha živností, které lze vykonávat v České republice. Zednictví se zabývá stavbou zdiva, betonováním a dalšími stavebními pracemi souvisejícími s konstrukcí budov a dalších staveb.

Zednictví jako živnost je jeden z typických příkladů řemeslné živnosti. Z toho důvodu je třeba splnit určité podmínky stanovené živnostenským zákonem a příslušnými stavebními předpisy.

Zednictví může být samostatná živnost provozovaná jednotlivcem, nebo může být součástí větší stavební firmy.

Vázané živnosti – příklady

U vázané živnosti potřebujete navíc splňovat podmínky, které jsou stanovené přímo v příloze č.2 živnostenského zákona. Jsou to různá osvědčení o odborné způsobilosti, rekvalifikace, vysokoškolské vzdělání a praxe.

Jestliže při vázané živnosti nesplňujete podmínky pro její získání, tak i zde můžete využít odpovědného zástupce.

V čem podnikat v případě vázané živnosti? Jako příklad vázané živnosti jsou třeba účetní služby nebo výroba strojů.

Volná živnost – podmínky

Volná živnost je snad nejvíce používaná živnost v podnikání. K jejímu získání nepotřebujete splňovat žádné konkrétní požadavky.

Díky těmto podmínky volné živnosti se jedná o nejjednodušší formu podnikání z administrativního hlediska.

Rozdělení živností

V České republice lze v konečném důsledku živnosti rozdělit do několika kategorií podle různých kritérií. Jedno ze základních rozdělení je podle druhu činnosti. Jaké rozdělení živností je možné?

Živnosti v oblasti obchodu a služeb. Zahrnují různé druhy obchodních aktivit a poskytování služeb, jako jsou restaurace, obchody, účetní služby, opravy apod.

Živnosti v oblasti výroby. Zahrnují výrobu a zpracování různých výrobků, například řemeslné výroby, výrobu potravin, textilu apod.

Živnosti v oblasti zemědělství. Zahrnují zemědělské činnosti, chov zvířat, pěstování plodin a další související činnosti.

U každé živnosti je možné ji přerušit nebo pozastavit, kdy se samotné pozastavení živnosti řídí určitými pravidly.