Plátce DPH – jak se jím stát, povinnosti a výhody

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň, která se aplikuje na většinu zboží a služeb v průběhu jejich distribuce od výroby po konečného spotřebitele. Je významným příjmem státního rozpočtu a je součástí fiskálního systému mnoha zemí, včetně České republiky. DPH je založena na principu daně z přidané hodnoty, což znamená, že se daň vypočítává z hodnoty, kterou daný podnikatel přidal k původní hodnotě zboží nebo služby.

DPH je komplexní daňový systém, který má významný dopad na podnikatelskou sféru. DPH se podílí na celkové ceně zboží a služeb, a proto může mít významný vliv na konkurenceschopnost podnikatelů. DPH může také ovlivnit rozhodování spotřebitelů o tom, jaké zboží a služby si koupí.

Kdo je plátce DPH?

Plátce DPH je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru plátců DPH a je povinna vybírat daň z přidané hodnoty u zboží a služeb, které poskytuje.

Tento status je důležitý pro podniky, jelikož umožňuje nejen vybírání DPH od zákazníků, ale také nárok na odpočet DPH zaplacené u vstupů, což znamená, že plátci DPH mohou od své daňové povinnosti odečítat daň, kterou sami zaplatili při nákupu zboží a služeb pro svou podnikatelskou činnost.

Registrace jako plátce DPH je podmíněna dosažením určitého obratu nebo dobrovolným rozhodnutím podnikatele. Po registraci je plátce DPH zapsán do oficiálního seznamu a je mu přiděleno daňové identifikační číslo, které je povinen uvádět na všech fakturách a daňových dokladech. Toto číslo slouží nejen k identifikaci v rámci daňového systému, ale také k vzájemnému ověření mezi obchodními partnery.

Kdy se stanu plátcem DPH?

K otázce, kdy se subjekt stane plátcem DPH, existují jasné zákonné předpisy. V České republice se podnikatel nebo firma stává plátcem DPH, jakmile její obrat přesáhne stanovený limit pro plátce DPH, který je v zákoně definován.

Tento limit pro plátce DPH je významným ukazatelem, od kterého se odvíjí povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Osvobození od DPH je možné pouze do doby, než tento obratový limit není dosažen nebo pokud se podnikatel rozhodne pro dobrovolnou registraci.

Pokud podnikatel nebo firma dosáhne obratu nad limit pro plátce DPH v průběhu daňového období, je povinen se zaregistrovat jako plátce DPH do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém byl tento limit překročen. Osvobození od povinnosti registrace se týká pouze těch, jejichž obrat zůstává pod stanovenou hranicí, a to jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby.

Limit pro plátce DPH

Limit pro plátce DPH je v České republice pevně stanoven zákonem. Podnikající fyzická či právnická osoba získává status plátce DPH v okamžiku, kdy celkový obrat z činnosti přesáhne částku 2 miliony korun během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tento status nabývá platnosti od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení stanoveného obratového limitu.

Překročení limitu pro plátce DPH znamená pro podnikatele povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH a začít s vybíráním daně u svých zákazníků. Tento limit je navržen tak, aby malé podnikatele a začínající firmy nebyly zatíženy administrativní povinností vybírání DPH od samého počátku svého podnikání.

Stanovení limitu pro plátce DPH má za cíl chránit drobné podnikatele před složitostmi spojenými s administrativou DPH. V praxi to znamená, že podnikatelé s nižším obratem nejsou zatíženi povinností vykazovat a odvádět DPH, což jim umožňuje soustředit se na rozvoj svého podnikání.

Nicméně i tyto subjekty mají možnost se zaregistrovat jako dobrovolní plátci DPH, pokud to vidí jako výhodné pro své podnikání.

Jak se stát plátcem DPH

Proces, jak se stát plátcem DPH, začíná podáním přihlášky na příslušném finančním úřadě. Podnikatel nebo firma musí předložit všechny potřebné dokumenty a informace, které jsou vyžadovány pro registraci.

Jakmile je přihláška schválena, subjekt je zapsán do registru plátců DPH a obdrží přidělené DIČ (daňové identifikační číslo), které je nutné uvádět na všech daňových dokladech. 

OSVČ jako plátce DPH

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají možnost rozhodnout se, zda se k dani z přidané hodnoty přihlásí, nebo nikoliv. Povinná registrace k DPH nastává, pokud OSVČ dosáhne obratu ve výši 2 milionů korun za kalendářní rok.

OSVČ jako plátce DPH povinnost účtovat a odvádět DPH z veškerých svých příjmů z prodeje zboží a služeb. Tato povinnost je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.

Na druhou stranu má OSVČ jako plátce DPH také nárok na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění, jako jsou například nákupy surovin, materiálu, strojů a zařízení, služeb apod. Tento nárok je také stanoven zákonem o dani z přidané hodnoty.

Výhody registrace plátce DPH pro OSVČ:

 • možnost odpočtu DPH z přijatých zdanitelných plnění
 • možnost uplatnit nárok na vrácení přeplatku DPH
 • zvýšená důvěryhodnost u obchodních partnerů

Nevýhody registrace plátce DPH pro OSVČ:

 • zvýšená administrativní zátěž
 • povinnost podávat přiznání k DPH
 • povinnost odvádět DPH do státního rozpočtu

Čtvrtletní plátce DPH

Čtvrtletní plátce DPH jsou podnikatelé nebo firmy, které jsou registrovány k odvádění daně z přidané hodnoty a podávají daňová přiznání na čtvrtletní bázi. Tento režim je často výhodnější pro menší subjekty, neboť jim poskytuje lepší přehled o finančním toku a rozkládá administrativní zátěž do delších časových období.

Čtvrtletní plátce DPH musí platit daň z přidané hodnoty čtyřikrát ročně, a to za období od ledna do března, od dubna do června, od července do září a od října do prosince.

Přechod na čtvrtletní plátcovství je možný, pokud podnikatel splňuje následující podmínky:

 • Jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč.
 • Není nespolehlivým plátcem DPH.

Subjekt, který splňuje výše uvedené podmínky, se může stát čtvrtletním plátcem DPH následujícím způsobem:

 • V přiznání k DPH za prosinec vyplní v kolonce „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ hodnotu „Q“.
 • Přiznání k DPH za prosinec musí podat do 25. ledna následujícího roku.

Výhody čtvrtletního plátcovství:

 • méně práce s administrativou
 • lepší plánování peněz
 • ušetřený čas

Nevýhody čtvrtletního plátcovství:

 • riziko vyšší daňové povinnosti
 • složitější výpočet DPH

Ověření plátce DPH

Ověření plátce DPH je důležitým krokem při navazování obchodních vztahů, zejména při transakcích s novými obchodními partnery. Ověření plátce DPH lze provést následujícími způsoby:

 • Na webových stránkách Finanční správy
  Na webových stránkách Finanční správy je dostupný Registr plátců DPH. V Registru plátců DPH lze vyhledávat plátce DPH podle jejich daňového identifikačního čísla (DIČ), identifikačního čísla (IČO) nebo názvu.
 • V Registru plátců DPH
  Registr plátců DPH je také dostupný v aplikaci MOJE daně. Aplikace MOJE daně je dostupná na webových stránkách Finanční správy nebo v mobilní aplikaci.
 • Telefonicky na finančním úřadě
  Finanční úřady poskytují informace o plátcích DPH také telefonicky.

Kontrola plátce DPH

Kontrolu plátce DPH provádí finanční správa, aby zjistila, zda plátce DPH plní své povinnosti. Kontrola může být provedena následujícími způsoby:

 • Osobní návštěvou
  Osobní návštěva je nejčastějším způsobem provedení kontroly plátce DPH. Při osobní návštěvě kontroloři finanční správy prověřují doklady a údaje plátce DPH.
 • Korespondenčně
  Kontrola může být také provedena korespondenčně. V takovém případě kontroloři finanční správy zasílají plátci DPH výzvy k předložení dokladů a údajů.
 • Kombinací obou způsobů
  Kontrola může být provedena také kombinací osobní návštěvy a korespondence.

Registr plátců DPH

Registr plátců DPH je veřejný rejstřík, který obsahuje údaje o plátcích DPH v České republice. Registr je přístupný všem občanům České republiky prostřednictvím portálu MOJE daně. Přístup k registru plátců DPH je podmíněn zřízením datové schránky nebo přihlášením do portálu MOJE daně.

Registr obsahuje následující údaje o plátcích DPH:

 • název plátce
 • sídlo plátce
 • IČO plátce
 • DIČ plátce
 • datum registrace plátce
 • účetní období plátce
 • příslušný finanční úřad plátce

V registru plátců DPH lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 • název plátce
 • sídlo plátce
 • IČO plátce
 • DIČ plátce

Vyhledávání v registru plátců DPH podle IČO

Pro vyhledání plátce DPH podle IČO lze použít dva způsoby:

 • Vyhledávání na stránkách Ministerstva financí ČR: Na stránkách Ministerstva financí ČR lze vyhledávat plátce DPH podle DIČ, názvu nebo jména. Pro vyhledání podle IČO je nutné zadat IČO do kolonky „DIČ“ a kliknout na tlačítko „Vyhledat“.
 • Vyhledávání v registru ARES: V registru ARES lze vyhledávat plátce DPH podle IČO, názvu nebo jména. Pro vyhledání podle IČO je nutné zadat IČO do kolonky „IČO“ a kliknout na tlačítko „Vyhledat“.

Vyhledávání v registru plátců DPH podle IČO umožňuje rychlé a přesné ověření, zda je konkrétní podnikatel nebo firma zapsána jako plátce DPH.