Registr dlužníků – exekuce podle jména zdarma, žádost o výmaz

Registr dlužníků zdarma

V dnešní době, kdy se finanční stabilita stává stále důležitější, je nezbytné, aby lidé měli přehled o své kreditní historii i o finanční situaci. Registr dlužníků, často označovaný jako úvěrový registr nebo databáze dlužníků, je klíčovým nástrojem, který může pomoci jednotlivcům i firmám vyhnout se finančním rizikům. Přístup k těmto informacím je mnohokrát zpoplatněn, což může být překážkou.

Je registr dlužníků zdarma? Jak zjistit exekuci zdarma? A jak napsat žádost o vymazání z registru dlužníků?

Shrnutí článku

Registr dlužníků je systém, který shromažďuje a uchovává informace o finančních závazcích jednotlivců a právnických osob.

Seznam dlužníků je evidován v několika různých registrech, není jeden centrální seznam dlužníků, a proto nelze zažádat o seznam dlužníků zdarma.

Registr dlužníků je veřejnou databází a nahlédnout do ní může každý, avšak přístup do něj není zdarma.

Centrální evidence exekucí e veřejně přístupný a slouží k poskytování informací o probíhajících exekucích.

Podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) mají lidé právo na přístup k vlastním osobním údajům, avšak neznamená to, že dostanou výpis z registru dlužníků zdarma.

Pro vyhledávaní v registru exekucí je možné vyhledávat několika způsoby – podle jména, data narození nebo IČO.

Před vznesením žádosti lidé musí splnit některou z podmínek. Poté mohou zaslat žádost subjektu, v jehož databázi jsou evidováni.

Co je to registr dlužníků?

Registr dlužníků je systém, který shromažďuje a uchovává informace o finančních závazcích jednotlivců a právnických osob. Tyto informace zahrnují data o nesplacených půjčkách, úvěrech, leasingových smlouvách, neuhrazených fakturách a dalších finančních závazcích.

Hlavní účel registru dlužníků je poskytovat věřitelům (např. bankám, úvěrovým společnostem a dalším finančním institucím) přístup k údajům, které jim pomohou vyhodnotit rizikovost potenciálních klientů.

Existují různé typy registrů dlužníků, které se mohou lišit svým zaměřením a provozovatelem:

 • Bankovní registry: Tyto registry spravují informace o úvěrech a půjčkách poskytnutých bankami, např. Český registr dlužníků (CRÚ).
 • Nebankovní registry: Zaměřují se na dlužníky z nebankovního sektoru, například úvěrové společnosti, leasingové společnosti apod.
 • Veřejné registry: Obsahují informace o dluzích vůči státním institucím, například dluhy na daních nebo sociálním pojištění.

Nahlédnout do registru dlužníků zdarma není možné. Přístup je zpoplatněn cenou 49 Kč za jedno vyhledávání, navíc je i obvykle omezený a vyžaduje splnění určitých podmínek.

Výpis z registru dlužníků je důležitý jak pro ty, kteří mají nějakou pohledávku nebo jsou v insolvenci, tak i pro osoby bez dluhů. Výpis slouží jako doložka toho, že je daná osoba schopna platit svoje závazky, a proto je důležitý pro získání hypotéky či vyšší půjčky.

Registr dlužníků zdarma

Registr dlužníků je veřejnou databází a nahlédnout do ní může každý, avšak přístup do něj není zdarma. Přesto se na internetu objevují inzeráty typu registr dlužníků přístup zdarma nebo výpis z registru dlužníků zdarma.

Registr dlužníků zdarma není možný, jelikož se řídí vyhláškou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., která stanovuje poplatek za poskytnutí výpisu.

Seznam dlužníků zdarma

Seznam dlužníků je evidován v několika různých registrech. To znamená, že není jeden centrální seznam dlužníků. Kvůli tomu není možné se pokoušet hledat o seznam dlužníků zdarma. Místo toho je nejlepší obrátit se na registr dlužníků a vyhledat v něm potřebné informace za poplatek.

Registr dlužníků a přístup zdarma aneb jak zjistit exekuci zdarma?

Jak získat přístup do registru dlužníků zdarma? Podívat se do registru dlužníků zdarma není možné, kvůli čemuž není žádný způsob, jak zjistit exekuci zdarma.

Vždy je nutné zaplatit poplatek a až poté je možné nahlédnout do některé z databází:

 • Bankovní a nebankovní registr: BRKI neboli Bankovní registr klientských informací a NRKI (Nebankovní registr klientských informací) poskytují za poplatek 180 Kč výpis z registru dlužníků.
 • SOLUS (Sdružení na ochranu leasingů a úvěru spotřebitelům): Registr SOLUS poskytuje základní informace o dlužnících. Cena poplatku je do 250 Kč.
 • Centrální registr dlužníků: Může poskytovat bezplatné základní informace po registraci na jejich webových stránkách za poplatek od 49 Kč.

Dlužníci mohou nahlédnout i do vícero databází, avšak jejich poplatek je vyšší.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je oficiální registr vedený Exekutorskou komorou České republiky, který obsahuje informace o všech exekučních řízeních vedených proti fyzickým i právnickým osobám na území České republiky. Tento registr je veřejně přístupný a slouží k poskytování informací o probíhajících exekucích.

Centrální evidence exekucí obsahuje informace jako:

 • identifikační údaje dlužníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo IČO, adresa)
 • identifikační údaje věřitele
 • datum zahájení exekuce
 • název a sídlo exekutorského úřadu
 • výši vymáhané částky
 • stav exekučního řízení (aktivní, pozastavené, ukončené)

V Centrální evidenci exekucí je možné vyhledávat podle:

 • jméno a datum narození
 • rodné číslo
 • IČO

Přístup do centrální evidence exekucí není zcela zdarma. Kvůli tomu je lepší vyvarovat se nabídkám jako registr exekucí zdarma, rejstřík exekucí zdarma nebo exekuce registr dlužníků zdarma, které nabízejí někteří poskytovatelé rychlých půjček nebo půjček na směnku. Na základě zákona je možné získat výpis z této evidence, je však zpoplatněný. Za jedno vyhledávání se zaplatí 49 Kč.

Kdy je možné získat informace z centrální evidence exekucí zdarma?

Podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) mají lidé právo na přístup k vlastním osobním údajům, které jsou o vás vedeny v různých registrech, včetně CEE. Toto právo avšak nezaručuje bezplatný výpis, protože poplatky za administrativní úkony spojené s poskytnutím výpisu mohou být účtovány i v tomto případě.

Informace z centrální evidence exekucí zdarma je možné získat pouze v případě, že věřitel veřejně přiznal některé pohledávky.

Exekuce podle jména zdarma

Pro vyhledávaní v registru exekucí je možné vyhledávat několika způsoby. V případě fyzických osob lze vyhledat exekuce podle jména a data narození či podle rodného čísla. U firem (právnických osob) je nutné znát identifikační číslo (IČO).

Registr exekucí je veřejně dostupnou evidencí, v níž může vyhledávat každý. Jelikož by mohlo docházet k zneužití osobních údajů, zjistit exekuci podle jména zdarma není možné (stejně tak jako v případě rodného čísla nebo IČO). Kvůli tomu je nutné vždy zaplatit poplatek.

I přes to je možné nalézt na internetu registr exekucí zdarma, avšak je nutné brát v potaz, že vyvstává velká pravděpodobnost, že se jedná o podvod za cílem získání osobních údajů.

Žádost o vymazání z registru dlužníků – vzor

Pokud lidé ve výpisu z registru dlužníků naleznou svoje jméno, mohou napsat žádost o vymazání z registru dlužníků. Musí splnit hlavní podmínku: zaplacení dlužné části. Poté mohou vybrat některý z důvodů pro vymazání.

1) Omluva z dluhu: V některých případech může být možné požádat o omluvu z dluhu, a tím vymazat svoje jméno ze seznamu dlužníků. To se obvykle týká situací, kdy je dluh neplatný nebo kdy dlužník nemohl splácet kvůli nepředvídaným okolnostem. Dlužník musí doložit dokumenty, proč by měl být dluh omluven.

2) Nesprávné zařazení do registru: Pokud se někdo domnívá, že byl zařazen do registru dlužníků omylem či chybou, může požádat o opravu informací nebo úplné vymazání. V tomto případě se dodává důkaz o nesprávném zařazení.

3) Záznam o dluhu po uplynutí doby: Pokud uplynula zákonná lhůta o vedení záznamu o exekuci nebo insolvenci a dlužník je stále dohledatelný v registru, pak je možné napsat žádost o vymazání z registru dlužníků.

Žádost je nutné zaslat exekutorovi, insolvenčnímu soudu nebo jinému subjektu, v jehož databázi je dlužník evidován. Ve vzoru žádosti o vymazání z registru dlužníků je nutné uvést svoje osobní údaje, podle nichž bude dohledán, poté důvod žádosti a dodat i dokumenty potvrzující důvod.

Vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků může vypadat následovně:

Vážená paní, vážený pane,

tímto vás žádám o vymazání mého záznamu z registru dlužníků, který je uveden pod následujícími údaji: (jméno), (rodné číslo / IČO), (adresa, pokud je známá), (číslo exekuce, pokud je známé).

Důvodem pro tuto žádost je (důvod). K žádosti přikládám důkazy o (splacení dluhu / omluvu z dluhu / další relevantní dokumenty).

Prosím, informujte mě, jakmile bude můj záznam vymazán z registru dlužníků.

Děkuji Vám za Váš čas a rychlou odpověď.

S pozdravem

(Jméno a podpis)

Je nutné upozornit na důležitý fakt. Pokud dlužník splatí úplně svůj dluh, není možné zažádat o vymazání z registru dlužníků (ať už kvůli exekuci, nebo insolvenci). Ze zákona jeho jméno zůstane v databázi do určité doby, přičemž po uplynutí doby bude odebráno.

Dlužník má právo požádat o vymazání z registru dlužníků, pokud i po uplynutí doby bude v záznamu. Nutné je získat doklad o úplném zaplacení dluhu.

Jak dlouho jsou informace v registru dlužníků?

I po zaplacení dluhů budou informace o dlužnících v registru dlužníků, jelikož tuto nutnost ukládá zákon. Čas vymazání z registru dlužníků závisí na tom, jak vysoká je dlužná částka, jak dlouho byla nezaplacena a o jaký druh služby šlo.

Revolut a exekuce

Jak je na tom Revolut a exekuce? Ačkoliv Revolut v minulosti představoval pro lidi v exekuci alternativu, je nutné zdůraznit, že v roce 2024 karta Revolut již neposkytuje ochranu před exekucí.

Důvodem je jednak zrušení možnosti posílat peníze na kartu bankovním převodem a jednak nefunkčnost systému chráněných účtů u Revolut banky. To znamená, že exekutor může zabavit peníze na Revolut kartě i účtu, včetně nezabavitelného minima.

úvěr