Smlouva o dílo – vzor, právní náležitosti, doporučení

Smlouva o dílo je běžný typ smluvního ujednání, který se používá pro širokou škálu projektů, od drobných oprav až po rozsáhlé stavební práce. Jak sepsat smlouvu o dílo? Co ve smlouvě o dílo nesmí chybět? Řeší smlouva o dílo i daně?

Tento článek obsahuje mimo jiné i vzor smlouvy o dílo.


Shrnutí nejdůležitějšího obsahu článku v 3 bodech:

1. Smlouva o dílo:

 • Důležitý nástroj pro zajištění hladkého průběhu projektu.
 • Písemná forma chrání obě strany a definuje jejich práva a povinnosti.
 • Doporučuje se věnovat sepsání dostatečnou pozornost a v případě složitějších projektů využít služby právního zástupce.

2. Obsah smlouvy o dílo:

 • Identifikace smluvních stran.
 • Předmět díla (jasná specifikace práce, materiálu a požadovaných vlastností).
 • Cena díla a způsob platby.
 • Termín dokončení.
 • Práva a povinnosti smluvních stran.

3. Další právní aspekty:

 • Platební podmínky (záloha, způsob platby, termín splatnosti).
 • Ukončení smlouvy (výpověď, odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta).
 • Pojištění, bezpečnost práce, autorská práva, GDPR, řešení sporů.

Jednoduchá smlouva o dílo vzor

Jednoduchá smlouva o dílo vzor slouží jako základní osnova pro sepsání smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem. Vzorové smlouvy jsou dostupné online a usnadňují tak tvorbu smluvního dokumentu i pro osoby bez právního vzdělání.

Vzor smlouvy:

Smlouva o dílo by měla obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Identifikace smluvních stran: Jména, adresy a kontaktní údaje zhotovitele a objednatele.
 • Předmět díla: Jasná specifikace díla, které má být zhotoveno, včetně jeho rozsahu, materiálu a požadovaných vlastností.
 • Cena díla: Celková cena díla, včetně DPH, a způsob platby.
 • Termín dokončení: Datum, do kdy má být dílo dokončeno.
 • Práva a povinnosti smluvních stran: Stanovení odpovědnosti za vady díla, sankce za nedodržení termínu a další důležité aspekty spolupráce.

Smlouva o dílo vzor je užitečný nástroj, který umožňuje rychlé a snadné sepsání smluvního ujednání. Vzorová smlouva by se však měla vždy upravit dle specifických potřeb daného projektu. V případě složitějších projektů je vhodné konzultovat sepsání smlouvy s advokátem.

Smlouva o dílo vzor pdf

Smlouva o dílo vzor pdf představuje snadno dostupný formát, který umožňuje rychlé stažení a tisk smluvního ujednání. Vzorové smlouvy v PDF formátu jsou k naleznutí na webových stránkách advokátních kanceláří, profesních organizací a státních institucí.

Výhody:

 • Snadné použití: Vzorové smlouvy v PDF formátu jsou obvykle předvyplněné a stačí je pouze upravit dle specifických potřeb daného projektu.
 • Rychlost: PDF formát umožňuje rychlé stažení a tisk smlouvy, čímž se šetří čas.
 • Dostupnost: Vzorové smlouvy v PDF formátu jsou dostupné online a zdarma.

Nevýhody:

 • Obecnost: Vzorové smlouvy v PDF formátu jsou obecné a nemusí zohledňovat specifika daného projektu.
 • Právní rizika: Použití vzorové smlouvy bez odborné kontroly může představovat právní rizika.

Doporučení:

V případě složitějších projektů je vhodné konzultovat sepsání smlouvy s advokátem, i když člověk používá vzorovou smlouvu v PDF formátu. Advokát pomůže upravit smlouvu dle specifických potřeb a minimalizovat tak právní rizika.

Smlouva o dílo stavební práce

Smlouva o dílo stavební práce se používá pro specifické úkoly v oblasti stavebnictví. Vzorová smlouva pro stavební práce obvykle obsahuje:

 • Podrobný popis stavebních prací a použitých materiálů: Jasná specifikace prací, které mají být provedeny, včetně použitých materiálů, jejich technických specifikací a požadovaných vlastností.
 • Harmonogram prací: Časový plán realizace stavebních prací, včetně termínů zahájení a dokončení jednotlivých etap.
 • Podmínky pro předání a převzetí stavby: Stanovení procedury pro předání a převzetí dokončené stavby, včetně kontroly kvality provedených prací a případných vad.
 • Záruční dobu: Doba, po kterou zhotovitel ručí za vady díla a je povinen je bezplatně odstranit.

Smlouva o dílo stavební práce by se dále měla zabývat těmito aspekty:

 • Cena díla: Celková cena stavebních prací, včetně DPH, a způsob platby.
 • Povinnosti zhotovitele: Zhotovitel je povinen provést stavební práce v souladu s projektovou dokumentací, dodržet harmonogram prací a zajistit kvalitu provedených prací.
 • Povinnosti objednatele: Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, uhradit cenu díla a převzít dokončenou stavbu.
 • Odstoupení od smlouvy: Stanovení podmínek, za kterých může jedna ze stran od smlouvy odstoupit (například nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele).

Smlouva o dílo stavební práce je důležitý dokument, který chrání obě strany a jasně definuje jejich práva a povinnosti. Vždy je vhodné sepsat smlouvu písemně a před jejím podpisem se s ní důkladně seznámit.

Smlouva o dílo – daně

Smlouva o dílo upravuje daňové aspekty projektu. Vzorová smlouva obvykle obsahuje informace o daňových povinnostech zhotovitele a objednatele, způsobu zdanění díla a odvodu DPH.

Smlouva o dílo by se dále měla zabývat:

 • Daňovou povinností zhotovitele: Zhotovitel je povinen odvést daň z příjmu z ceny díla.
 • Daňovou povinností objednatele: Objednatel je povinen uhradit DPH z ceny díla, pokud je plátcem DPH.
 • Způsobem zdanění díla: Způsob zdanění díla závisí na typu díla a na tom, zda je objednatel plátcem DPH.
 • Odvodem DPH: Zhotovitel je povinen odvést DPH z ceny díla, pokud je plátcem DPH.

Je to důležitý dokument, který pomáhá oběma stranám správně se vypořádat s daňovými povinnostmi souvisejícími s realizací díla.

Jakoukoliv smlouvu je vždy vhodné konzultovat s právníkem.

Smlouva o dílo vzor stavební práce

Smlouva o dílo vzor stavební práce slouží jako základní osnova pro sepsání smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem v oblasti stavebnictví. Vzorová smlouva by se dále měla zabývat specifickými aspekty stavebních prací.

Vzor smlouvy:

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi:

Zhotovitel:

 • Jméno/název:
 • Sídlo:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Zastoupen:

Objednatel:

 • Jméno/název:
 • Sídlo:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Zastoupen:

Preambule:

Objednatel má zájem o provedení stavebních prací specifikovaných v této smlouvě a zhotovitel se zavazuje tyto práce provést.

Článek I. Předmět díla

 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace a dle dohodnutých technických specifikací.
 2. Podrobný popis stavebních prací a použitých materiálů je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek II. Cena díla

 1. Celková cena díla je stanovena na Kč …….,- (slovy: ……. korun českých).
 2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení stavebních prací, včetně materiálu, dopravy a práce.
 3. Cena díla bude uhrazena v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Článku III. této smlouvy.

Článek III. Platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu ve výši …….,- Kč (slovy: ……. korun českých) do ……. dnů od podpisu této smlouvy.
 2. Doplatek ceny díla bude uhrazen po dokončení a předání díla objednateli.
 3. Platba bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele …….

Článek IV. Termín dokončení

 1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a dokončit dílo do ……. dnů od podpisu této smlouvy.
 2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši …….,- Kč za každý den prodlení.

Článek V. Předání a převzetí díla

 1. Po dokončení díla bude provedeno předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
 2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady díla.

Článek VI. Záruční doba

 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu ……. let.
 2. V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady díla, které se projeví v průběhu užívání díla.

Článek VII. Ostatní ujednání

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Příloha č. 1: Podrobný popis stavebních prací a použitých materiálů

Tento vzor je pouze příkladem a je vhodné ji upravit dle specifických potřeb daného projektu. V případě složitějších projektů je vhodné konzultovat sepsání smlouvy s advokátem.

Smlouva o dílo má spoustu specifických právních náležitostí.

Další právní aspekty smlouvy o dílo

Kromě výše uvedených bodů existují i další právní aspekty smlouvy o dílo, které je vhodné zvážit:

Platební podmínky:

 • Záloha: Může být požadována záloha ve výši …….% ceny díla.
 • Způsob platby: Platba bankovním převodem, v hotovosti, atd.
 • Termín splatnosti: Do ……. dnů od …….

Ukončení smlouvy:

 • Výpověď: Smlouva může být vypovězena oběma stranami s výpovědní lhůtou ……. dnů.
 • Odstoupení od smlouvy: Od smlouvy lze odstoupit v případě porušení smluvních podmínek.
 • Smluvní pokuta: V případě porušení smluvních podmínek může být uplatněna smluvní pokuta.

Další aspekty:

 • Pojištění: Zhotovitel může být povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností.
 • Bezpečnost práce: Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy na pracovišti.
 • Autorská práva: V případě, že dílo zahrnuje autorské dílo, je nutné upravit autorská práva.
 • Ochrana osobních údajů: V případě, že dílo zahrnuje zpracování osobních údajů, je nutné dodržovat GDPR.
 • Řešení sporů: Smlouva může obsahovat ustanovení o mimosoudním řešení sporů.

Další právní aspekty smlouvy o dílo by měly být zváženy s ohledem na specifika daného projektu. V případě složitějších projektů je vhodné konzultovat sepsání smlouvy s advokátem.

Závěr

Smlouva o dílo je důležitý nástroj pro zajištění hladkého průběhu projektu. Písemná smlouva chrání obě strany a jasně definuje jejich práva a povinnosti. Doporučuje se věnovat sepsání smlouvy dostatečnou pozornost a případně využít služeb právního zástupce, zejména u složitějších projektů.

Důležité: Informace v tomto článku slouží pouze pro informační účely a nenahrazují odbornou právní pomoc.