Ukončení povinného ručení – důvody výpovědi

Povinné ručení motoristům poskytuje finanční ochranu při dopravních nehodách. Má mnoho podob a nemusí vždy stoprocentně vyhovovat. Jak postupovat, když se majitel vozu rozhodne pojistku změnit? Za jakých podmínek lze vypovědět pojistnou smlouvu?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Je potřeba podat řádně vyplněnou písemnou žádost o ukončení povinného ručení.

Formulář musí obsahovat důvod výpovědi, číslo pojistné smlouvy, jméno (popř. obchodní název) pojistníka, včetně rodného čísla (IČO), adresu a kontakt pojistníka, datum a podpis.

K ukončení povinného ručení existuje mnoho důvodů, včetně uplynutí pojistného období, zánik vozu, nespokojenost s plněním či zvýšením ceny.

Hlavním účelem povinného ručení je krytí škod způsobených třetím stranám v případě dopravní nehody. Povinné ručení tak odškodňuje újmu na majetku, zdraví i ušlém zisku ostatních účastníků silničního provozu.

Většina zemí má zákonem stanoveny minimální požadavky na toto pojištění a vozidlo bez něj nemůže legálně jezdit na veřejných silnicích. Povinné ručení obvykle kryje náklady na léčbu zraněných osob, škody na majetku a další náklady spojené s dopravní nehodou, za kterou dotyčná osoba nebo řidič odpovídá.

Přesný rozsah a podmínky povinného ručení se liší v závislosti na zvolené pojišťovně a pojistnému produktu.

Výpověď povinného ručení

Ukončení povinného ručení má své náležitosti a člověk musí postupovat dle pravidel pojišťovny. Jako první je třeba podat řádně vyplněnou písemnou žádost o ukončení povinného ručení. Na stránkách kterékoliv pojišťovny je ke stažení formulář, který je nutné vyplnit.

Výpověď musí mít vždy písemnou podobu a je nutné k ní přiložit požadované doklady podle jednotlivých důvodů ukončení pojistky. Vždy je nutné podávat výpověď tak, aby existoval doklad o jejím doručení na pojišťovnu. Poštou ji zaslat jako doporučený dopis, na pobočce si nechat podepsat převzetí výpovědi zaměstnancem pojišťovny, při zaslání elektronicky požadovat potvrzení o doručení dokumentů.

Povinné ručení je důležitá ochrana.

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

 • V tomto případě není nutné udávat důvod výpovědi.
 • Ideální v situace, pokud je nalezena lepší nabídka jiné pojišťovny.
 • Výpověď musí pojišťovně přijít nejpozději 6 týdnů před koncem stávající smlouvy, jinak se automaticky prodlužuje a výpověď nebude uznaná. Povinné ručení je vždy sjednáno na dobu neurčitou.
 • Nezáleží na způsobu placení. Ukončit povinné ručení lze vždy jen jednou za rok.

Výpověď do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy

 • Po podepsání nové smlouvy má každý pojistník právo odstoupit od ní do 2 měsíců od uzavření.
 • Není nutné uvádět důvod, tak jako u první varianty.
 • Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta a po jejím uplynutí povinné ručení zaniká.

Ukončení z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování)

 • Prodej či darování jsou důvodem k okamžitému ukončení původní pojistky.
 • Je nutné tuto skutečnost ohlásit pojišťovně bez jakéhokoliv odkladu.
 • Ohlašovatel může být původní majitel, dědic či pojistník.
 • Pojištění zaniká a nelze jej převést na nového vlastníka vozu. Nový vlastník uzavírá novou vlastní smlouvu. Tu je pak nutné přinést k přepisu spolu s dalšími relevantními dokumenty a uhradit cenu přepisu vozidla.
 • K výpovědi je nutné přidat kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Ukončení z důvodu vyřazení vozidla z evidence

 • Povinné ručení lze ukončit, pokud je vozidlo vyřazeno trvale nebo dočasně z evidence.
 • Po likvidaci vozidla nestačí jen záznam z vrakoviště. Vozidlo musí být odhlášeno z evidence vozidel.
 • Žádost o ukončení povinného ručení se zašle pojišťovně.
 • Připojte kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení z evidence.

Ukončení z důvodu odcizení vozidla

 • Dalším důvodem k výpovědi je odcizení vozidla.
 • Mimo výpovědi se musí na pojišťovnu zaslat také policejní protokol.
 • Pojišťovna ukončí povinné ručení na den nahlášení krádeže.

Výpověď při vzniku pojistné události

 • Pokud je způsoben nehoda či jinou pojistná událost, je možné do tří měsíců od vzniku této události smlouvu vypovědět.
 • Tím je klient ochráněn, kdyby nesouhlasil s postupem pojišťovny při plnění svých povinností a již nadále nechtěl využívat jejich služeb.
 • Možnost výpovědi má i pojišťovna.
 • Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Výpověď smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

 • Informaci o nové ceně pojistného musí být klientovi zasláno nejpozději dva měsíce před jeho splatností.
 • Pokud nesouhlasí klient s novou výší, je možné smlouvu zrušit.
 • Pro zrušení platí lhůta jeden měsíc od obdržení informace o změně.
 • Tato možnost se nevztahuje na změny vyplývající z aplikace bonusu za bezeškodní průběh.

Ukončení smlouvy dohodou

 • Existuje právo nabídnout pojišťovně ukončení smlouvy dohodou, ovšem podmínkou je, že na dohodu přistoupí obě strany.
 • Postačí pojišťovně zaslat žádost o ukončení pojištění dohodou a vyčkat na její písemné vyjádření.
 • Pojišťovna na takovou žádost přistoupit nemusí a zpravidla tak ani neučiní, jelikož by zbytečně přišla o klienta.

Zánik pro neplacení pojistného

 • Pokud klient zapomene zaplatit pojistné nebo se rozhodne jej neplatit, povinné ručení zaniká, jakmile ani přes upozornění částku neuhradí.
 • Dlužnou částku přesto musí zaplatit, protože pojišťovna ji bude vymáhat všemi dostupnými cestami.

Nutno podotknout, že pokud dojde k ukončení povinného ručení – tedy pojištění automobilu, je nutné si rovnou zařídit pojištění nové, které bude časově navazovat na to, které bylo zrušeno. V případě, že se tak nestane, hrozí při policejní kontrole a nepředložení zelené karty pokuta.

K výpovědi povinného ručení může dojít také ze strany pojišťovny. Pokud není zaplaceno pojistné, a to ani přes opakované výzvy, pojišťovna smlouvu ukončí.

Doklad pro ukončení

Písemná žádost by měla obsahovat především:

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno (popř. obchodní název) pojistníka včetně
 • rodného čísla (IČO), adresu a kontakt pojistníka
 • datum a podpis

Údaje o vozidle dále rozepisovat není potřeba, pojišťovna si vše dohledá podle čísla smlouvy. Konkrétní podoba formuláře, nebo vzor výpovědi povinného ručení je k nalezení online, ovšem lze ji sepsat i vlastními slovy.