Závěť – jak ji sepsat, kolik stojí, vzor, zpochybnění

Plánování budoucnosti a péče o majetek jsou zásadními aspekty, které mnoho lidí odkládá na později. Závěť je však nástrojem, který umožňuje jednotlivcům definovat osud svého majetku a zajistit jeho přesné rozdělení podle jejich přání po jejich smrti. Jaký je hlavní účel závěti? Proč je důležité ji mít sepsanou? A kolik stojí sepsání závěti?

Sepsání závěti však může být komplexním procesem, který vyžaduje pečlivé zvážení a správné poradenství.

Shrnutí obsahu článku

Závěť je důležitý právní dokument, který umožňuje zůstaviteli rozdělit svůj majetek po smrti dle vlastního uvážení a předejít tak případným sporům mezi dědici.

Sepsání závěti je poměrně jednoduchý proces, ale je důležité dodržet všechny formální náležitosti. Závěť může být sepsána třemi způsoby: vlastnoručně, se svědky, notářská.

Cena sepsání závěti u notáře se pohybuje od 4 000 Kč do 6 000 Kč a více, v závislosti na složitosti závěti a dalších zvolených úkonech.

Dědictví ze závěti nastává v případě, že zůstavitel po sobě zanechal platnou závěť. Dědici ze závěti mají přednost před dědici ze zákona.

Závěť může být zpochybněna v případě, že nesplňuje zákonné náležitosti, zůstavitel nebyl způsobilý k právním úkonům, byl pod nátlakem nebo byla závěť zfalšována.

Lhůta pro napadení závěti je 6 měsíců ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o smrti zůstavitele a o existenci závěti, nejpozději 1 rok od smrti zůstavitele.

Sepsání závěti

Závěť představuje písemnou formu projevu poslední vůle fyzické osoby, která upravuje osud jejího majetku po smrti. Může být sepsána třemi způsoby:

 • Vlastnoručně: Celá závěť musí být napsána rukou zůstavitele a podepsána jménem a příjmením. Není nutná přítomnost svědků.
 • Se svědky: Závěť může být sepsána na počítači nebo jiným způsobem a podepsána zůstavitelem. K platnosti je nutná přítomnost dvou svědků, kteří musí být plnoletí a nesmí být zároveň dědici.
 • Notářská: Závěť sepisuje notář za úplatu. Notářský zápis je nejbezpečnější forma závěti, jelikož notář zajistí její formální i obsahovou správnost.

Bez ohledu na zvolený způsob sepsání musí závěť obsahovat určité náležitosti. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • identifikace zůstavitele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
 • prohlášení o tom, že se jedná o závěť
 • ustanovení dědiců a jejich podílů na dědictví
 • ustanovení o vydědění (pokud je)
 • ustanovení o správě pozůstalosti
 • datum a místo sepsání závěti
 • podpis zůstavitele a případně svědků

Doporučuje se, aby závěť byla uložena u notáře v Centrálním registru závětí. To zajistí její publicitu a zamezí případným sporům o dědictví.

Sepsání závěti je důležitý krok, který umožňuje zůstaviteli svobodně rozdělit svůj majetek mezi osoby dle vlastního uvážení a předejít tak případným sporům mezi dědici.

Na internetu jsou k dispozici vzory závěti, které se dají použít jako pomůcka.

Vzor závěti

Závěť je právní dokument, ve kterém fyzická osoba, tzv. zůstavitel, vyjadřuje svou poslední vůli ohledně rozdělení svého majetku po smrti. Závěť může být sepsána třemi způsoby:

 • Vlastnoručně: Zůstavitel ji sepíše vlastní rukou a podepíše.
 • Se svědky: Zůstavitel ji sepíše libovolným způsobem a podepíše. K platnosti je nutná přítomnost dvou svědků.
 • Notářská: Zůstavitel ji sepíše u notáře za úplatu.

Vzor závěti

Já, [Jméno a příjmení zůstavitele], nar. [Datum narození], bytem [Adresa], touto závětí prohlašuji:

 • Že veškerý svůj majetek, který mi bude náležet v den mé smrti, zůstavuji [Jméno a příjmení dědice], nar. [Datum narození], bytem [Adresa].
 • Že [Jméno a příjmení dědice] bude mého majetku dědicem/dědičkou v rozsahu [Podíl dědice v procentech] %.
 • Že [Jméno a příjmení osoby] nar. [Datum narození], bytem [Adresa], ustanovuji za poručníka/poručnici mé nezletilé dcery/syna [Jméno a příjmení dítěte], nar. [Datum narození].
 • Že tuto závěť sepisuji svobodně a bez nátlaku.

V [Místo], dne [Datum]

[Podpis zůstavitele]

Tento vzor závěti je pouze příkladem a je nutné ho upravit podle individuálních potřeb zůstavitele. Doporučuje se také konzultovat sepsání závěti s advokátem nebo notářem, kteří zajistí její formální i obsahovou správnost.

Podepisování závěti je důležitým krokem k zajištění majetku a budoucnosti.

Co je potřeba k sepsání závěti

K sepsání závěti je potřeba splnit několik podmínek:

 • Zůstavitel musí být způsobilý k právním úkonům. To znamená, že musí být plnoletý a duševně zdravý.
 • Závěť musí být sepsána písemně.
 • Závěť musí obsahovat určité náležitosti:
  • identifikace zůstavitele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
  • prohlášení o tom, že se jedná o závěť
  • ustanovení dědiců a jejich podílů na dědictví
  • datum a místo sepsání závěti
  • podpis zůstavitele
 • V závislosti na zvoleném způsobu sepsání závěti mohou být nutné i další náležitosti:
  • Vlastnoruční závěť: Nemusí být přítomni svědci.
  • Závěť se svědky: Musí být přítomni dva svědci, kteří musí být plnoletí a nesmí být zároveň dědici.
  • Notářská závěť: Sepisuje ji notář za úplatu.

Sepsání závěti je důležitý krok, který umožňuje zůstaviteli svobodně rozdělit svůj majetek mezi osoby dle vlastního uvážení a předejít tak případným sporům mezi dědici.

Sepsání závěti u notáře – cena

Kolik stojí sepsání závěti? Cena za sepsání závěti u notáře se skládá z několika položek:

 • Odměna notáře: Základní odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti činí cca 3.300 Kč včetně jejího zápisu do evidence vedené Notářskou komorou ČR. Tato cena se vztahuje na běžnou závěť. V případě komplikovanější závěti, například s vyděděním, může být notářem účtována vyšší odměna. Notář je povinen sdělit klientovi výši odměny předem.
 • Daň z přidané hodnoty (DPH): K odměně notáře se připočítává DPH ve výši 21 %.
 • Další poplatky: Notář může účtovat i další poplatky, například za vyhotovení výpisu z Centrálního registru závětí nebo za uložení závěti v notářské kanceláři.

Celková cena za sepsání závěti u notáře se tak může pohybovat od 4 000 Kč do 6 000 Kč a více, v závislosti na složitosti závěti a dalších zvolených úkonech.

Doporučuje se proto zeptat se notáře, kolik stojí sepsání závěti, ještě před jejím sepsáním.

Dědictví ze závěti

Dědictví ze závěti nastává v případě, že zůstavitel po sobě zanechal platnou závěť, ve které určil dědice a jejich podíly na dědictví. Dědici ze závěti mají přednost před dědici ze zákona.

Průběh dědictví ze závěti:

 1. Smrt zůstavitele: Po smrti zůstavitele nastává dědické řízení.
 2. Otevření závěti: Závěť je otevřena za přítomnosti dědiců a dalších účastníků dědického řízení.
 3. Zjištění dědiců: Soud zjistí, kdo jsou dědici ze závěti a jaký je jejich podíl na dědictví.
 4. Zdědění majetku: Dědici ze závěti zdědí majetek zůstavitele v rozsahu stanoveném v závěti.

Dědici ze závěti mají následující práva:

 • přijmout dědictví
 • odmítnout dědictví
 • vymáhat vydání dědictví

Dědici ze závěti mají také následující povinnosti:

 • uhradit dluhy zůstavitele
 • vypořádat se s ostatními dědici

Dědictví ze závěti může být komplikovaný proces, proto je vhodné obrátit se na advokáta, který vám pomůže s jeho vyřízením.

Důležité:

 • Závěť musí být sepsána v souladu se zákonem, jinak je neplatná.
 • Zůstavitel může svou závěť kdykoliv změnit nebo odvolat.
 • Dědici ze závěti nemají nárok na tzv. povinný díl, na který by měli nárok v případě dědění ze zákona.

Sepsání závěti je důležitý krok, který umožňuje zůstaviteli svobodně rozdělit svůj majetek mezi osoby dle vlastního uvážení a předejít tak případným sporům mezi dědici.

Zpochybnění závěti

Závěť může být zpochybněna v případě, že:

 • Nesplňuje zákonné náležitosti: Závěť musí být sepsána písemně a musí obsahovat určité náležitosti, jako je identifikace zůstavitele, prohlášení o tom, že se jedná o závěť, ustanovení dědiců a jejich podílů na dědictví, datum a místo sepsání závěti a podpis zůstavitele. Pokud závěť tyto náležitosti nesplňuje, je neplatná.
 • Zůstavitel nebyl způsobilý k právním úkonům: Zůstavitel musel být v době sepsání závěti plnoletý a duševně zdravý. Pokud tomu tak nebylo, může být závěť zpochybněna.
 • Zůstavitel byl pod nátlakem: Zůstavitel nesmí být k sepsání závěti nucen ani nijak ovlivňován. Pokud tomu tak bylo, může být závěť zpochybněna.
 • Závěť byla zfalšována: Závěť nesmí být zfalšována ani nijak pozměněna. Pokud tomu tak bylo, může být závěť zpochybněna.

Zpochybnění závěti se provádí soudní cestou. Ten, kdo chce závěť zpochybnit, musí podat žalobu na určení neplatnosti závěti. V žalobě musí uvést důvody, proč považuje závěť za neplatnou.

Soud v rámci řízení o určení neplatnosti závěti posoudí, zda jsou splněny všechny zákonné náležitosti závěti a zda zůstavitel byl v době sepsání závěti způsobilý k právním úkonům a jednal svobodně. Pokud soud dospěje k závěru, že závěť je neplatná, prohlásí ji za neplatnou.

Zpochybnění závěti je složitý právní proces, proto je vhodné obrátit se na advokáta, který pomůže s jeho vyřízením.

K sepsání závěti je nezbytné mít jasný plán ohledně rozdělení majetku a identifikovat dědice či obmyšlené.

Lhůta pro napadení závěti

Lhůta pro napadení závěti, tzv. prekluzivní lhůta, je doba, ve které se mohou osoby oprávněné k napadení závěti domáhat určení její neplatnosti u soudu. Pokud tuto lhůtu promeškají, ztrácejí své právo na napadení závěti a závěť se stává platnou i v případě, že by byla neplatná.

Lhůta pro napadení závěti je stanovena v § 167 Občanského zákoníku a činí:

 • 6 měsíců ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o smrti zůstavitele a o existenci závěti,
 • nejpozději 1 rok od smrti zůstavitele, i kdyby se oprávněná osoba o smrti zůstavitele a o existenci závěti nedozvěděla.

Lhůta pro napadení závěti je lhůta prekluzivní, to znamená, že není možné ji prodloužit. Pokud oprávněná osoba promešká lhůtu pro napadení závěti, ztrácí své právo na napadení závěti a závěť se stává platnou.

Dodržení lhůty pro napadení závěti je pro osoby, které chtějí závěť zpochybnit, důležité. Pokud lhůtu promeškají, ztratí své právo na napadení závěti a závěť se stane platnou, i když by byla neplatná.