Rozvázání pracovního poměru – výpověď dohodou

V dynamickém světě pracovního prostředí se lidé často ocitají před rozhodnutím opustit své současné zaměstnání. Důvody pro výpověď mohou být rozmanité a zahrnovat kombinaci osobních a profesních faktorů. Lepší pracovní nabídky, nespokojenost s pracovními podmínkami, změny v osobním životě či touha po profesním růstu jsou jen některé z častých motivací. V následujícím textu se čtenář dočte různé důvody, proč lidé dávají výpověď, obecný průběh procesu výpovědi, který by měl být promyšlený a dodržovat stanovená pravidla. Rovněž se dozví, jak napsat výpověď dohodou a získá tím ucelený návod a pomoc v případném velkém profesním kroku.

Při tomto rozhodujícím kroku je klíčové respektovat právní rámec, jaký představuje Zákoník práce, a dodržovat stanovené postupy, aby byl ukončený pracovní poměr platný a bez dalších případných právních komplikací. Nejvhodnějším ukončením je výpověď na dohodu, která pro obě strany představuje flexibilní a pragmatické ukončení závazku. Je tak důležité vědět, jak napsat výpověď dohodou či výpověď jako takovou.

Proč lidé dávají výpověď v zaměstnání?

Lidé dávají výpověď ze zaměstnání z různých důvodů, které mohou být osobní, profesní nebo kombinací obojího. Některé obvyklé příčiny zahrnují:

 1. Lepší pracovní nabídka: Zaměstnanec může dostat nabídku práce s lepšími podmínkami, vyšším platem, lepšími benefity nebo jinými výhodami.
 2. Nespokojenost s pracovními podmínkami: Zhoršující se pracovní podmínky, nevhodné pracovní prostředí, špatné vztahy s nadřízenými nebo kolegy, nedostatek uznání nebo ocenění za práci mohou být důvody pro výpověď.
 3. Osobní životní změny: Změny v osobním životě, jako jsou přestěhování do jiné oblasti, péče o rodinu, návrat na školu nebo odchod do důchodu, mohou vyvolat potřebu změny pracovní situace.
 4. Nedostatek profesního rozvoje: Pokud se zaměstnanec cítí, že v jeho současném zaměstnání není dostatek příležitostí k profesnímu růstu, může hledat nové výzvy a příležitosti jinde.
 5. Konflikty na pracovišti: Problémy s nadřízenými, kolegy nebo firemní kulturou mohou vést k rozhodnutí opustit pracovní místo.
 6. Změna kariérových cílů: Lidé se mohou rozhodnout pro změnu kariéry a hledat práci, která lépe odpovídá jejich zájmům a dovednostem.
 7. Nedostatečné finanční odměny: Nedostatečná platová a benefitní struktura může být důvodem pro hledání lépe ohodnoceného zaměstnání.
 8. Změny ve struktuře společnosti: Firma může procházet restrukturalizací, sloučením nebo úpadkem, což může mít vliv na zaměstnance a jejich pracovní situaci.
 9. Neléčitelný konflikt: V některých případech může dojít k neléčitelnému konfliktu nebo nesouladu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, což vede k rozhodnutí odejít.

Každý jednotlivý případ výpovědi je jedinečný a může být ovlivněn kombinací těchto faktorů. Někteří lidé se rozhodnou dát výpověď, aby sledovali své profesní nebo osobní cíle, zatímco jiní mohou být motivováni neuspokojivými pracovními podmínkami.

Projde-li zaměstnanec procesem rozhodnutí o výpovědi, pak je důležité, aby sepsal ukončení pracovního poměru písemně a doručil ho zavčas zaměstnavateli. Aby vše odpovídalo zákonu, je dobré si předem najít vzor pracovní výpovědi dohodou.

Proces výpovědi – promyšlené rozhodnutí

Proces výpovědi z pracovního poměru je důležitým krokem, který vyžaduje pečlivé zvážení a dodržení stanovených postupů. Zde je obecný průběh procesu výpovědi, který by měl vést k rozumovému a promyšlenému rozhodnutí, který pracovníka posune dál.

10 bodů promyšleného procesu výpovědi:

 1. Rozhodnutí o výpovědi: Zaměstnanec musí nejprve pečlivě zvážit důvody, proč chce opustit současné zaměstnání. Mohou to být osobní nebo profesní faktory, ale je důležité, aby bylo rozhodnutí dobře promyšlené a právně podložené.
 2. Příprava výpovědi: Poté, co je rozhodnutí učiněno, je třeba připravit písemnou výpověď. Výpověď by měla být jasná, stručná a profesionální. Je třeba uvést důvody odchodu a vypočítat výpovědní lhůtu, pokud je to uplatnitelné. Písemná forma zajistí, že existuje písemný záznam o výpovědi. Zároveň je nutné myslet na to, že právě jenom písemná výpověď má právní moc. Je vhodné najít vzor výpovědi dohodou.
 3. Setkání s nadřízeným: V některých případech může být vhodné diskutovat o rozhodnutí s nadřízeným osobně. To může poskytnout příležitost vysvětlit důvody a nabídnout případné řešení, pokud je to možné.
 4. Odevzdání výpovědi: Písemná výpověď by měla být předána zaměstnavateli. Doporučuje se to udělat formou oficiálního dopisu, který obsahuje datum odevzdání a požadovaný termín ukončení pracovního poměru. Je dobré si nejdříve najít návod, jak napsat výpověď dohodou.
 5. Výpovědní lhůta: V mnoha případech platí výpovědní lhůta, během které zaměstnanec zůstává ve službě. Tato lhůta je obvykle dvouměsíční, ale může být i delší nebo kratší v závislosti na pracovní smlouvě nebo zvyklostech v daném odvětví.
 6. Upravení pracovních povinností: Po odevzdání výpovědi může být potřeba upravit pracovní povinnosti nebo připravit nástupce na převzetí úkolů a odpovědností od odcházejícího zaměstnance.
 7. Práva a povinnosti po výpovědi: Zaměstnanec má právo na závěrečné pracovní dny obdržet své odstupné, nevyužité dovolené a další případné benefity. Současně musí dodržet své pracovní povinnosti a etické normy během období odchodu.
 8. Dohoda o ukončení: V některých případech může být nabídnuta dohoda o ukončení pracovního poměru, což je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o podmínkách ukončení. Tato dohoda by měla být uzavřena písemně a zahrnovat všechny důležité body, proto je dobré vyhledat vzorový formulář výpovědi ze zaměstnání dohodou nebo se poradit s právníkem.
 9. Závěrečné kroky: Po ukončení pracovního poměru je důležité zajistit, aby byly provedeny všechny potřebné kroky, jako je vrácení firemního majetku, ukončení přístupu k firemním systémům a další administrativní úkony.
 10. Hledání nového zaměstnání: Nakonec by zaměstnanec měl začít hledat nové zaměstnání, a to buď před ukončením pracovního poměru, nebo co nejdříve po něm, aby minimalizoval přestávku v pracovní kariéře.

Právní rámec – zákoník práce

Pokud zaměstnanec našel důvody pro ukončení zaměstnání a prošel procesem zvažování a vážení pro a proti, nastává chvíle k sepsání výpovědi a zahájení procesu konce zaměstnání. Je nutné myslet na to, že celý proces musí odpovídat právnímu rámci a je nutné dodržet všechny náležitosti, aby se zaměstnanec vyhnul případným penalizacím.

Jakákoli forma skončení pracovního poměru se tak musí řídit zákoníkem práce. Přesněji se jedná o paragrafy 48 až 73 zákona číslo 262/2006 Sb. Ukončit pracovní poměr tak lze pouze následujícími způsoby:

 • dohodou
 • výpovědí
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době
 • uplynutím lhůty u pracovní smlouvy na dobu určitou

Výpověď dohodou představuje způsob ukončení pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy obě strany dosáhnou dohody o ukončení spolupráce. V případě výpovědi dohodou může zaměstnanec čerpat podporu v nezaměstnanosti. Vždy je nutné myslet na to, že výpověď musí být podána vždy písemně jinak není platná.

Například přiznání invalidního důchodu nemá automaticky za následek ukončení pracovního poměru. Závisí to na stupni invalidity a na tom, zda je zaměstnanec schopen dále vykonávat svoji práci.

Rozvázání pracovního poměru musí vždy dodržet zákoník práce.

Výpověď dohodou

Výpověď dohodou je právním aktem, který umožňuje ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě vzájemné dohody obou stran. Tato forma ukončení pracovního vztahu může být výhodná pro obě strany, neboť umožňuje flexibilitu a minimalizaci potenciálních konfliktů.

Pokud zaměstnanec uvažuje o výpovědi dohodou, je důležité mít k dispozici vzor výpovědi, který obsahuje všechny relevantní informace a dodržuje platné právní normy. Tento vzor by měl obsahovat detaily o důvodech ukončení pracovního poměru, podmínkách odchodu a všech případných dohodnutých benefitech či odstupného.

Pokud se jedná o zaměstnavatele, je také vhodné mít připraven vzor výpovědi dohodou, který respektuje platné právní předpisy a zároveň chrání zájmy firmy. V textu výpovědi by mělo být jasné vyjádření souhlasu obou stran s ukončením pracovního poměru, specifikace důvodů a veškerých dohodnutých podmínek.

Vzor výpovědi dohodou zaměstnancem

Vzor výpovědi dohodou od zaměstnance by měl obsahovat klíčové informace o ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zde je jeden z možných vzorů výpovědi dohodou:


[VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ] [VAŠE ADRESA] [DATUM]
[ZAMĚSTNAVATELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ] [FIRMA] [ZAMĚSTNAVATELOVA ADRESA]

Vážený/á [ZAMĚSTNAVATELOVO JMÉNO],

Tímto Vám sděluji svou výpověď pracovního poměru, a to na základě vzájemné dohody mezi mnou a společností [NÁZEV FIRMY]. O výpovědi dohodou jsme se dohodli na základě vzájemné shody a vědomé dohody.

Datum nástupu do práce: [DATUM NÁSTUPU]

Poslední pracovní den: [DATUM POSLEDNÍHO PRACOVNÍHO DNE]

Důvody výpovědi: [STRUČNÝ POPIS DŮVODŮ, POKUD JSOU RELEVANTNÍ]

Podmínky ukončení pracovního poměru jsou následující:

 1. [DOHODNUTÉ PODMÍNKY NEBO ODMĚNY, POKUD JSOU KONKRÉTNÍ]
 2. [DALŠÍ DOHODOU USTANOVENÉ BODY, POKUD JSOU]

Jsem vděčný/á za příležitost pracovat ve společnosti [NÁZEV FIRMY] a za získané zkušenosti během mého zaměstnání. Věřím, že tato dohoda o ukončení pracovního poměru bude pro obě strany uspokojivá.

Děkuji za pochopení a spolupráci v průběhu mého zaměstnání.

S pozdravem,

[VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ] [PODPIS]


Tento formulář výpovědi pracovního poměru dohodou je obecný a je důležité upravit ho dle konkrétních okolností a platných právních předpisů. Vždy je vhodné konzultovat s právním odborníkem nebo personálním oddělením před podpisem jakékoliv výpovědi na dohodou.

Výpověď dohodou a podpora v nezaměstnanosti

Pokud se zaměstnanec ocitne v situaci, kdy obdržel výpověď pracovního poměru dohodou, může zvážit konzultaci s odborníkem na pracovní právo, aby bylo zajištěno, že všechny aspekty výpovědi jsou v souladu s právními předpisy.

Rovněž by si měl zaměstnanec být jistý, že s obdrženou dohodou o výpovědi získá podporu v nezaměstnanosti, kterou obdrží od úřadu práce a překlene tak období bez zaměstnání.

V případě potřeby může zaměstnanec využít i předpřipravený formulář výpovědi dohodou, který je dostupný online nebo u právních poradců. Při psaní výpovědi dohodou je klíčové zachovat profesionální a respektující tón, aby bylo dosaženo harmonického ukončení pracovního poměru bez dalších sporů.

Někteří lidé se rozhodnou dát výpověď, aby sledovali své profesní nebo osobní cíle, zatímco jiní mohou být motivováni neuspokojivými pracovními podmínkami.

Výpověď na dohodu jako pragmatické řešení

Rozhodnutí opustit současné zaměstnání je často složité a závisí na mnoha faktorech, zahrnujících jak osobní, tak profesní aspekty. V tomto dynamickém světě pracovního prostředí mohou motivace k výpovědi zahrnovat lepší pracovní nabídky, nespokojenost s pracovními podmínkami, změny v osobním životě nebo touhu po profesním růstu.

Nejlepším způsobem, jak ukončit zaměstnanecký poměr, je výpověď pracovního poměru dohodou. Pro obě strany pracovního svazku může představovat flexibilní a pragmatické řešení situace. Důležité je dodržet právní rámec a nic ve výpovědi neopominout. Proto je vhodné se poradit s odborníkem na pracovní právo nebo si zajistit vzor pracovní výpovědi dohodou.